Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Beskatning af gevinst/tab på kryptovaluta

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

Beskatning af gevinst/tab på kryptovaluta

Det er i 2018 slået fast, at stort set ingen kan undgå beskatning ved salg af kryptovaluta, herunder bitcoins.

 

Spekulation eller ej

Hvorvidt der skal ske beskatning afhænger af, om der er tale om spekulation eller ej.

 

Spekulation foreligger, hvis kryptovaluta er købt for at opnå en gevinst ved videresalg. Og dette er fremadrettet formodningen, hvis ikke andet kan modbevises, eller hvis der ikke undtagelsesvist foreligger næring (som dog også er skattepligtig).

Omvendt vil der efter en konkret vurdering ikke foreligge spekulation,  såfremt kryptovaluta kun er købt som betalingsmiddel i en konkret handel, men bevisbyrden formodes at være hård.

 

Opgørelse af gevinst/tab

Gevinst/tab opgøres ved at tage salgsprisen og fratrække købsprisen. Det er værd at bemærke, at det er den kryptovaluta indenfor samme art, som er købt først, der også anses for solgt først.

 

Beskatning

Ved spekulation vil en gevinst være skattepligtigt og et tab være fradragsberettiget. Hvis der omvendt ikke er tale om spekulation (eller næring), vil en gevinst ikke være skattepligtigt, og et tab ikke være fradragsberettiget.

 

For personer vil en gevinst ved spekulation være skattepligtig som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag), hvorimod et tab kun vil kunne fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Dette betyder, at en gevinst bliver beskattet hårdere end skattefradragsværdien ved tab.

 

Er køb sket i et selskab vil gevinst og tab være selskabsindkomst og have den samme skatteprocent på 22 %.

 

Indberetning til SKAT

Såfremt der er opnået en gevinst eller et tab, skal dette medtages på selvangivelsen i det år, hvor salget er sket. Der er i dag ikke særskilte rubrikker til kryptovaluta, hvorfor rubrikker for andre indkomster og fradrag skal anvendes.

Download PDF

Krav om kryptering af e-mails

 Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

Krav om kryptering af e-mails

Fra 1. januar 2019 har Datatilsynet ændret praksis for transmission af følsomme eller fortrolige personoplysninger via e-mail. Det bliver et krav, at disse e-mails krypteres. Der er således ikke længere blot tale om en anbefaling fra Datatilsynet, men et direkte krav.

Hvad er følsomme personoplysninger

Følsomme personoplysninger er oplysninger om:

 • Race og etnisk oprindelse
 • Politisk overbevisning
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Genetiske data
 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering

Kun de personoplysninger, der er nævnt ovenfor, er følsomme personoplysninger.

Hvad er fortrolige personoplysninger

Fortrolige personoplysninger er derimod oplysninger, hvor den almindelige opfattelse i samfundet er, at personoplysningen ikke kan forlanges unddraget offentlighedens kendskab. Fortrolige personoplysninger kan dermed være:

 • Personnummer
 • Strafbare forhold
 • Indtægts- og formueforhold
 • Arbejdsforhold
 • Uddannelsesforhold
 • Ansættelsesmæssige forhold
 • Interne familieforhold

 

Hos RID REVISION A/S

Som kunde hos RID REVISION A/S vil du i løbet af efteråret opleve, at vi også implementerer en løsning, som gør at vor transmission af følsomme eller fortrolige personoplysninger via e-mail, vil overholde det nye krav fra Datatilsynet.

 

Dette kan komme til at kræve en mindre tilpasning fra dig, når du modtager e-mails fra os. Vi håber, at du vil tage positivt imod dette.

Download PDF

Nyt bundfradrag ved udlejning af sommerhuse gennem bureau

Af Thomas B. Kristensen, Studiemedhjælper

Regeringen er med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en politisk aftale med nye skattevilkår for deleøkonomi, herunder nye skattevilkår for udlejning af sommerhuse, når det sker gennem et bureau. Lovændringerne forventes at blive vedtaget til efteråret, men det er aftalt, at de skal gælde fra og med den 1. januar 2018.

De nye skattevilkår betyder for sommerhusejere, som udlejer og indberetter lejeindtægter til SKAT gennem et bureau, at de vil få et forhøjet bundfradrag på op til kr. 40.000 mod nuværende kr. 21.900.

Bundfradraget er den del af lejeindtægterne, der kan modtages skattefrit.

Det er fortsat sådan, at der i den del af lejeindtægten, der overstiger det skattefri bundfradrag på kr. 40.000, gives yderligere et fradrag på 40 %, således at kun den overskydende del af lejeindtægten bliver skattepligtig.

 

Skattepligtig indkomst med det gamle og nye bundfradrag ved anvendelse af 40 % reglen:
                                                                           2018 (Gammel)                             2018 (Ny)
Brutto lejeindtægt inkl. el og varme m.m.    kr. 100.000                                    kr. 100.000
Bundfradrag                                                    kr. – 21.900                                    kr. – 40.000
Indtægt udover bundfradrag                         kr. 78.100                                       kr. 60.000
40 % fradrag                                                   kr. – 31.240                                    kr. – 24.000
Skattepligtig indkomst                                   kr. 46.860                                      kr. 36.000

 

Hvis sommerhusejer ikke udlejer gennem bureau

Hvis udlejning ikke sker gennem et bureau, men sommerhusejer derimod selv står for udlejningen, er bundfradraget fortsat kun på de første kr. 11.000, som modtages i lejeindtægter.

 

Download PDF

Det nye jobfradrag – og ændrede forskudsopgørelser for 2018

 

I foråret blev der indgået en politisk aftale, som betyder lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger.

 

Som en del af aftalen blev der fra og med 2018 indført et jobfradrag, som alle der har AM-bidragspligtig løn eller overskud af selvstændig virksomhed på mindst kr. 187.500 vil få.

 

Jobfradraget vises på en linje for sig selv på forskudsopgørelsen ligesom beskæftigelsesfradraget.

 

Begge fradrag beregnes som en procentdel af indkomsten og indarbejdes automatisk i årsopgørelsen fra SKAT som ligningsmæssige fradrag.

 

Hvor beskæftigelsesfradraget maksimalt kan udgøre kr. 34.300 i år 2018, så kan det nye jobfradrag maksimalt udgøre kr. 1.400 i år 2018.

 

For at opnå det maksimale jobfradrag skal indkomsten mindst udgøre kr. 243.500 i år 2018.

 

På trods af, at det nye jobfradrag ikke betyder en stor skattebesparelse, er SKAT blevet pålagt at udstede nye forskudsopgørelser til såvel lønmodtagere som til selvstændige erhvervsdrivende, hvorfor mange i de kommende dage vil opleve, at SKAT ændrer deres forskudsopgørelse for år 2018.

 

Som lønmodtager vil din lønudbetaling dermed ændres, da arbejdsgivere har pligt til at anvende det nye skattekort. Selvstændige erhvervsdrivende skal derimod selv sørge for at holde øje med den digitale postkasse og få tilrettet de fremtidige B-skattebetalinger til de ændrede B-skatterater.

Download PDF

Likviditetsmæssige konsekvenser af den nye ferielov

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

Den 1. september 2020 vil en ny ferielov træde i kraft. For virksomheder med ansatte er det værd allerede nu at have fokus på lovændringerne, da de får likviditetsmæssige konsekvenser.

 

De væsentligste ændringer

Med den nye ferielov omlægges ferieåret, så det fremover løber fra 1. september – 31. august. Desuden sker der en ændring af princippet om forskudt optjening og afholdelse af ferie til fordel for samtidighedsferie, hvilket betyder, at medarbejdere kan afholde betalt ferie allerede i takt med, at de optjener ferien. Herved får eksempelvis nyuddannede mulighed for at kunne holde ferie med løn allerede i deres første år på arbejdsmarkedet.

 

Eksempel på samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at den ret til ferie, som optjenes fra 1. september 2020 til 31. august 2021, kan afholdes i samme periode fra 1. september 2020 til 31. december 2021, hvorved optjening og afvikling sker i samme periode. Dog er ferieafholdelsesperioden, som det også ses af eksemplet, 16 måneder.

 

Overgangsreglen og likviditeten

For alle de lønmodtagere, der allerede er på arbejdsmarkedet, giver ændringen af ferieloven behov for en overgangsregel, da de med de nye regler vil have 10 ugers ferie i år 1.

 

Overgangsreglen indebærer, at ferie optjent i de sidste 12 måneder før 1. september 2020 skal indefryses i en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Pengene vil herefter skulle udbetales, når en medarbejder forlader det danske arbejdsmarked.

Som alternativ til indbetaling til fonden, er der åbnet op for, at det skal være muligt, at indberette de skyldige saldi til fonden og først foretage indbetaling ved fondens udbetaling – hvilket svarer til, at der indgås et langfristet lån – der dermed selvfølgelig også vil blive underlagt en årlig forrentning. Niveauet for forrentning kendes ikke endnu.

Ovenstående giver anledning til, at virksomheder skal overveje, hvad der bedst kan svare sig for dem i forhold til, om der er likviditet til at indbetale saldi til fonden, eller om der skal oprettes lån.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2019 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk