Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Momsrefusion og skattemæssigt fradrag ved forretningsrejser i udlandet

af Karen Hansen Lyse, revisor

Momsrefusion

Momsfradrag udgør 100% ved hotelovernatninger og 25% på fortæring, når der er tale om ydelser i Danmark.

Der er også fradrag for den udenlandske moms, der bliver betalt for hotelophold og restaurationsydelser i udlandet. Tilbagesøgning af momsbeløbet skal ske digitalt hos SKAT, men tilbagesøgningsreglerne er forskellige fra land til land, der er forskellige bagatelgrænser, ligesom der opleves lange ekspeditionstider. Disse faktorer kunne betyde, at virksomheden undlader at tilbagesøge betalt udenlandsk moms, men omvendt er der ikke skattemæssigt fradrag for den betalte udenlandske moms, såfremt virksomheden undlader at foretage tilbagesøgning.

Da hotelovernatninger og bespisning i udlandet er en ydelse, der er omfattet af reglerne om reverse charge, altså omvendt betalingspligt, betyder det, at det udenlandske hotel ikke skal opkræve moms, når køber er en momsregistreret dansk virksomhed. Derfor kan det anbefales at oplyse det udenlandske hotel om virksomhedens CVR.nr. allerede ved bestillingen, da ydelsen så kan faktureres og afregnes uden moms. Herved undgår virksomheden også besvær med efterfølgende at hjemsøge den betalte moms.

 

Skattemæssigt fradrag

Skattemæssigt fradrag for udgifter til en forretningsrejse i udlandet vil altid bero på en konkret vurdering. Som udgangspunkt er der skattemæssigt fradrag når rejsen har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, ligesom rejser af mere generel karakter samt rejser med fagligt indhold, der bliver afholdt i virksomhedens interesse, berettiger til skattemæssigt fradrag.

Såfremt rejsen også har en grad af turistmæssig karakter, vil fradragsrettens omfang skulle fastlægges ud fra en specifik vurdering af rejsens program og indhold. Ved denne type af rejser vil RID REVISION anbefale at deltagerne skriver en form for logbog, der tydeliggør rejsens dagsprogram og aktiviteter.

Download PDF

Arbejdsrelaterede sundhedsydelser er skattefrie

af Tine Jensen, revisorelev

Arbejdsrelaterede sundhedsydelser er skattefrie

Som udgangspunkt skal personalegoder i form af sundhedsydelser beskattes hos medarbejderen, men når der er tale om forebyggelse eller behandling af arbejdsskader, kan sundhedsydelsen være skattefri for medarbejderen.

Behandling af arbejdsskader

For at en arbejdsgiverbetalt behandling er skattefri, er det et krav, at der skal være årsagssammenhæng mellem arbejdet og den skade, medarbejderen får behandlet.
Hvis der er tale om en anerkendt arbejdsskade, er behandlingen altid skattefri for modtageren. Hvis skaden ikke er almindelig anerkendt som en arbejdsskade, kræver det, at den konkrete behandling bliver vurderet som arbejdsmæssigt begrundet.

Forebyggelse af arbejdsskader

Sundhedsydelser vedrørende forebyggelse er ligeledes skattefrie, når der er tale om en forebyggelse af en konkret arbejdsrelateret skade. Derimod er generelt sundhedsfremmende foranstaltninger som eksempelvis fitness ikke forebyggelse af arbejdsskader, og derfor er ydelsen skattepligtig for medarbejderen.

Behandling af arbejdsrelateret stress er skattefrit for medarbejderen, hvis arbejdet er den primære årsag, og da en sådan behandling anses for at være forebyggelse af arbejdsrelateret sygdom.

Sundhedsforsikring

En arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er skattefri for modtageren, hvis den udelukkende indeholder ydelser til forebyggelse eller behandling af arbejdsskader.
Hvis en forsikring også indeholder ydelser, som vedrører privatsfæren vil hele forsikringspræmien være skattepligtig for modtageren, med mindre der i policen er foretaget en opdeling af de enkelte ydelser.

Overstående regler gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende. 

Download PDF

Lov om nyt register over reelle ejere er vedtaget

af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Loven er indført ud fra et EU direktiv, der kræver indsigt i selskabers reelle ejerforhold. Hensigten med loven er en større gennemsigtighed, der skal gøre det sværere at ”gemme sig” bag forskellige selskabskonstruktioner.

 

Den nye lovs vedtagelse vil betyde, at der fremover skal foretages registrering af reelle ejere i selskaber og andre tilsvarende juridiske personer.

 

Det vil med andre ord omfatte de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer et selskab eller en juridisk person, og det vil i hvert fald gælde for de, som ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene i et selskab. Men det er den samlede faktiske indflydelse, som en fysisk person opnår gennem besiddelse af ejerandele, stemmerettigheder eller anden form for kontrol, som er afgørende for, hvorvidt den pågældende betragtes som reel ejer.

 

Det betyder, at selvom det eksempelvis er et holdingselskab der er ejer af et underliggende driftsselskab, så skal den fysiske ejer af holdingselskabet også registreres som reel ejer af driftsselskabet. En juridisk person i form af holdingselskabet kan dermed ikke være en reel ejer.

 

Den nyligt vedtagne lov er et krav til en yderligere registrering og skal således ikke forveksles med den nuværende lov, hvor det Offentlige Ejerregister er et register over såkaldte legale ejere, som både kan være fysiske eller juridiske personer. Heri foretages der registrering, hvis en fysisk eller juridisk person besidder 5 % eller mere af et selskabs stemmerettigheder eller kapital. Fremover vil Det Offentlige Ejerregister også skulle omfatte oplysninger om reelle ejere.

 

P.t. afventes der en nærmere vejledning fra Erhvervsstyrelsen om, hvorledes registrering og offentliggørelse skal finde sted.

Download PDF

SKAT strammer op

SKAT strammer op

Negativ momsangivelse

SKAT har strammet op på kontrollen vedrørende negative momsangivelser. Viser virksomhedens momstilsvar, at der skal ske en udbetaling fra SKAT, er det vores erfaring, at SKAT reagerer og tager kontakt til virksomheden, telefonisk eller skriftligt via E-boks og udbeder sig en redegørelse samt dokumentation for de indberettede momstal. Først herefter udbetaler SKAT momsbeløbet til virksomheden.

 

Registrering som arbejdsgiver

Vores erfaring viser ligeledes, at SKAT har strammet ekstra op, når en virksomhed ønsker at blive registreret som arbejdsgiver.

Før virksomheden kan ansætte sin første medarbejder, skal den registreres som arbejdsgiver.  Virksomheden skal være registreret senest 8 dage efter den første lønudbetaling, hvilket kan gøres digitalt via en blanket, der kan hentes på www.virk.dk.

Arbejdsgiver har pligt til månedsvis at indberette A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedrørende løn, der udbetales til medarbejderen. Disse beløb skal indberettes og betales til SKAT.

I forbindelse med virksomhedens registrering som arbejdsgiver foretager SKAT en kontrol af, hvorvidt der eksisterer eventuelle restancer til SKAT. Såfremt virksomheden har gæld til SKAT kan registreringen nægtes førend restancen er betalt og derudover kan SKAT forlange en bankgaranti eller anden sikkerhedsstillelse. Endvidere foretager SKAT også en vurdering ud fra virksomhedens resultat og nuværende drift, før den bliver godkendt som arbejdsgiver. Disse krav er fastlagt for at sikre, at arbejdsgiver løbende kan afregne den tilbageholdte A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Løn eller udbytte i dit selskab?

Hvornår opnås den laveste beskatning af henholdsvis løn eller udbytte?

I disse år, hvor grænserne flytter sig relativt meget, er det vigtigt at forholde sig til de forskellige muligheder. Grænsen for topskat stiger med relativt store beløb hvert år og udgør for 2016 kr. 467.300 efter 8% AM-bidrag. Selskabsskatteprocenten er faldet fra 25% til 22% i år 2016, medens udbytteskatten fastholdes på 27% og 42% for udbytte over progressionsgrænsen på kr. 50.600.

Beløb og satser for: 2016 2015 2014
Overskud fra selskabet beskattes med 22,00% 23,50% 24,50%
 

Beløb og satser for udbytte:

Progressionsgrænse, enlig, 27% skat 50.600 49.900 49.200
Progressionsgrænse, ægtefæller, 27 % skat 101.200 99.800 98.400

 

Alle udbytteudlodninger over ovenstående grænser beskattes med 42%.

Indtil år 2015 var det altid billigst at hæve løn op til grænsen for topskat, i forhold til at få udbetalt udbytte, men for år 2016 er det, i nogle kommuner med en høj kommuneskat, billigst at hæve udbytte i selskabet, når udbyttet er under progressionsgrænsen på kr. 50.600.

Ud over overvejelser omkring skatteprocenter, kan der også være andre forhold, som har be­tydning for, om der skal hæves løn eller udbytte, idet beregningsgrundlaget for eksempelvis børnefamilieydelse og SU er under påvirkning heraf.

Eksempel på beskatning af udbytte i år 2016:

Progressionsgrænse                                                        u/50.600     o/50.600

Overskud af selskabet før skat 10.000 10.000
Selskabskat heraf, 22% -2.200 -2.200
Overskud efter skat, til udlodning 7.800 7.800
Udbytteskat heraf, 27% /42% -2.106 -3.276
Netto udbytte 5.694 4.524

 

Hvilket svar til en samlet skat på 43,06 % / 54,76%

Ovenstående skatteprocenter skal holdes op mod den indkomstskat, der er gældende i de enkelte kommuner. Disse skatteprocenter varierer meget, og der skal tages hensyn til såvel Am-bidrag og kirkeskat, hvorfor det er vigtigt at sammenholde med den aktuelle skatteprocent i din kommune for at vurdere og beregne, hvor meget du kan spare.

I en gennemsnitskommune beskattes løn med følgende satser: Løn under topskat 42% og løn over topskat 55,8%, men husk at kontrollere skatteprocenterne i din egen kommune.

I henhold til ovenstående situation – med skatteprocenter som i en gennemsnitskommune ville der være 1,04% i skattebesparelse ved at hæve udbytte.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2021 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk