Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Skat

Skatteforhold ved udlejning af dit sommerhus

Af Registreret Revisor Karen Hansen Lyse

 

Vi kan i øjeblikket læse i nyhederne, at sommerhusudlejningen i Danmark ikke ser ud til at nå det sædvanlige niveau, men afhængig af hvordan Corona situationen udvikler sig hen over foråret og forsommeren, kan efterspørgslen efter sommerhusleje forventes at stige og så er det godt at kende reglerne for beskatning ved udlejning. 

 

Udlejning gennem et bureau og anvendelse af metode om bundfradrag

Lejeindtægter op til kr. 41.800 pr. sommerhus er skattefrie. Det skal bemærkes at lejeindtægter dækker alle indtægter, herunder betaling for slutrengøring, lys, vand og varme.

Du skal betale skat af 60 procent af dine indtægter ud over bundfradraget. Udlejningsbureauet indberetter lejeindtægten til SKAT, så du får automatisk bundfradraget. Ingen fradrag for faktiske udgifter.

En årlig lejeindtægt på eksempelvis kr. 100.000 for èt hus vil betyde en skat på ca. kr. 11.500.

 

Du står selv for udlejningen og anvender metode om bundfradrag

Lejeindtægter op til kr. 11.500 pr. sommerhus er skattefrie. Også her gælder, at lejeindtægter dækker alle indtægter, herunder betaling for slutrengøring, lys, vand og varme. Du skal betale skat af 60 procent af dine indtægter ud over bundfradraget

Ingen fradrag for faktiske udgifter.

Du skal selv angive den skattepligtige indtægt over kr. 11.500 i din selvangivelse, rubrik 37.

 

Du står selv for udlejningen og anvender regnskabsmetoden

Efter regnskabsmetoden skal du betale skat af lejeindtægten efter at have fratrukket dine faktiske udgifter.

Du skal udarbejde et regnskab med opgørelse over indtægter og udgifter, som du dog kun skal fremvise for SKAT, hvis de beder om det.

Indtægter omfatter alle beløb du modtager, inklusiv lejers betaling for slutrengøring, el, vand og varme.

Udgifter omfatter alle udgifter, der direkte har med udlejningen at gøre, herunder annoncering, el, vand og varme. Der er også fradrag for andre omkostninger, men kun den forholdsmæssige andel, der vedrører udlejningsperioden. Disse udgifter kan være indboforsikring, ejendomsskat, spildevandsafgift, vedligeholdelse af det inventar der er i sommerhuset, men ikke vedligeholdelse af selve sommerhuset. Du skal også huske at indberette nedslag i ejendomsværdiskatten for de uger sommerhuset er udlejet.

Du skal kunne fremvise en kvittering på alle de udgifter du trækker fra.

Du skal angive nettooverskuddet i din selvangivelse, rubrik 37.

 

Udlejning gennem et bureau og anvendelse af regnskabsmetoden

Når du lejer ud gennem et bureau, bliver metoden om bundfradrag automatisk anvendt, da bureauet ikke kan håndtere regnskabsmetoden.

Download PDF

Biler – en jungle af regler

Af Registreret Revisor Karen Hansen Lyse

 

Befordringsfradrag

Årsopgørelserne fra SKAT er netop frigivet og i den forbindelse kan forholdet omkring befordring mellem hjem og arbejde være en god ide at kontrollere.

I mange tilfælde er fradraget indberettet af arbejdsgiver og beregnet som normal transportvej hver dag tur-retur fra bopæl til arbejdsplads, hvilket udgør et fradrag i 216 dage, på kr. 1,96 pr. km for antal kilometer mellem 25 – 120.

Såfremt fradraget ikke er indberettet af arbejdsgiver kan du selv indberette det via SKAT.Borger.dk.

Du skal også selv indberette din befordring til SKAT, såfremt du eksempelvis har kørsel i mere end 216 dage, har kørsel flere gange pr. dag mellem hjem og arbejde, hvis du har været syg i en periode, eller hvis du har flere arbejdssteder samtidig.

 

Fri bil beskatning

Har du fri bil til rådighed fra arbejdsgiver kan det også være en god ide at kontrollere din lønseddel for at beregne om værdien af fri bil er korrekt indregnet på din lønseddel.

Såfremt din arbejdsgiver har købt eller leaset en bil, der er under 36 måneder og stillet til den rådighed for dig, skal den månedlige beskatning beregnes således, hvis bilen værdi eksempelvis udgør kr. 350.000:

25% af kr. 300.000 + 20% af kr. 50.000, i alt kr. 85.000. Til dette beløb skal lægges årlig miljøtillæg eller vægtafgift + 50%, eksempelvis kr. 8.000. I dette tilfælde vil du hver måned skulle beskattes af kr. 7.750.

 

Midlertidig rabat på beskatning af el- og hybridbiler

Regeringen har indført en rabat på bruttobeskatningen af el- og hybridbiler, der gælder i perioden fra 1. april 2020 til 31. december 2020. Rabatten udgør kr. 40.000 pr. år.

Såfremt du i marts måned 2020 er blevet beskattet af fri bil med kr. 7.000 vil det være ganske korrekt, at beskatningen på din lønseddel for april måned bliver nedsat med rabatten og herefter udgør kr. 3.667. 

 

Godtgørelse for erhvervsmæssig anvendelse af egen bil

Såfremt du bruger din egen bil til erhvervsmæssig kørsel for din arbejdsgiver, kan du få udbetalt kørselsgodtgørelse og denne godtgørelse er skattefri, såfremt den ikke overstiger kr. 3,52 pr. kilometer (2020 sats).

Det er et krav at der udfyldes et oplysningsskema med en række informationer om kørslen, herunder dato for kørslen, formål, antal kilometer m.v. Det er arbejdsgivers ansvar at kontrollere dette regnskab førend udbetalingen finder sted.

 

Download PDF
Solpaneler

Opretholdelse af virksomhedsordningen

Opretholdelse af virksomhedsordningen i forhold til solceller og forældrekøbslejligheder

 

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Der kan være mange gode grunde til at anvende virksomhedsskatteordningen, når du driver selvstændig virksomhed. De primære fordele er et større skattemæssigt fradrag for renteudgifter samt muligheden for at opspare årets overskud og derved udskyde beskatningen heraf.

Kravet til anvendelse af virksomhedsordningen er, at du driver erhvervsmæssig virksomhed.

 

Solcelleanlæg

Muligheden for at opretholde virksomhedsordningen for virksomheder, der ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed og herefter udelukkende har solceller, kan være interessant i en situation, hvor der eksempelvis i årenes løb er opsparet kr. 1 million i virksomhedskatteordningen, fra drift af anden erhvervsmæssig virksomhed.

Da der kun er afregnet en aconto skat af det opsparede overskud, vil det udløse en stor topskat, såfremt der skal ske beskatning af det opsparede overskud på kr. 1 million på èn gang, i det år du ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed.

I den situation, hvor du også har solceller, vil driften heraf under visse forudsætninger betyde, at du fortsat kan opretholde virksomhedsskatteordningen.

Kravene er blandt andet,

  • at aftale om køb af solcellerne er sket før den 20. november 2012,
  • at regnskabsmetoden har været anvendt, og at resultatet dermed har indgået i virksomhedsordningen,
  • at solcelleanlægget er tilsluttet elnettet

Driften anses hermed for erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kan derfor anvendes og dermed også opretholdes, selvom du frasælger eller ophører med anden virksomhedsaktivitet.  

 

Forældrekøbslejligheder

Drift af de såkaldte forældrekøbslejligheder har hidtil været anset som erhvervsmæssig virksomhed, og det har dermed været muligt at opretholde virksomhedsskatteordningen ved blot at have en forældrekøbslejlighed.

Regeringen har i forbindelse med Finansloven for 2020 besluttet, at virksomhedsskatteordningen fra år 2021 ikke mere må anvendes, når der drives virksomhed med udlejning til nærtstående, hvilket altså omfatter udlejning til børn. 

Hvordan indarbejdelse af denne beslutning kommer til at foregå, bliver først besluttet i foråret 2020, men indtil videre, kan virksomhedsskatteordningen anvendes såvel for indkomståret 2019 og 2020.

Download PDF

Finansloven 2020

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

Den 2. december 2019 præsenterede regeringen en aftale om finansloven for 2020. Vi har herunder sat fokus på nogle af de ændrede skatteregler.

 

Var du hovedaktionær i dit selskab den 18/5 1993?

Hvis du ejer aktier (eller anparter) i et selskab og var hovedaktionær den 18/5 1993, har du været omfattet af reglerne for hovedaktionærnedslag.

 

Hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før den 18. maj 1993, er omfattet af reglerne om hovedaktionærnedslag og er dermed berettiget til et nedslag i deres avance ved afståelse af aktierne. Nedslaget gives for alle ejerår forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget udgør 1 % pr. fulde ejerår forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget kan maksimalt udgøre 25 %.

 

Den gældende skattesats for beskatning af aktieavance er 42 %. Satsen kan blive nedsat med op til 25 % svarende til en skattesats på 31,5 %. Hvis aktierne er anskaffet i 1976 giver reglerne eksempelvis ret til 22 % nedslag svarende til et skattesats på 32,76 %.

 

Med virkning fra 1. februar 2020 bliver hovedaktionærnedslaget afskaffet, hvorved fremtidige gevinster vil blive beskattet fuldt ud med den almindelig skattesats på 42 %.

 

FSR – danske revisorer har dog netop i dag indgivet et høringssvar, hvor de efterspørger overgangsregler for som minimum de tilfælde, hvor aktier er overdraget med succession, da køber her allerede har betalt for hovedaktionærnedslaget i form af en lavere passivpost og for de tilfælde, hvor en aktionær allerede er påbegyndt likvidation af selskabet, men hvor den lange sagsbehandlingstid ved Skattestyrelsen bevirker, at endelig likvidation ikke kan nå at ske inden 1. februar 2020.

 

Ejer du en forældrekøbsbolig?

Ved køb og udleje af en bolig til sine egne børn vil det ikke fremover være muligt af benytte virksomhedsskatteordningen (VSO). Det vil selvfølgelig stadig være muligt at købe en bolig og udleje den til sit barn – blot uden brug af virksomhedsordningen.

 

Ændringen betyder, at renteudgifter vedrørende forældrekøbsboligen ikke længere kan fratrækkes i den personlige indkomst. For personer, der betaler topskat, betyder det, at skatteværdien af rentefradraget falder fra 55,9 % til en fradragsværdi på 25,6 – 33,6 % som ved normal kapitalindkomst.

 

Overskud ved udlejning af boligen kan fremover heller ikke opspares og en forældrekøbsbolig kan heller ikke opretholde en virksomhedsskatteordning.

 

Det er endnu ikke aftalt, hvordan en overgangsordning kommer til at udmønte sig for de forældrekøbsboliger, der allerede er placeret i virksomhedsskatteordningen – altså hvordan udtræden skal ske. Det forventes, at reglerne ændres med virkning fra år 2021.

 

Leaser du din bil ved en firmabilsordning

De nuværende regler for opgørelse af beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler afskaffes fra den 1. februar 2020. Det fremtidige beskatningsgrundlag ved fri bil skal fremover følge den genberegning, der foretages i registreringsafgiften.

 

Som led i den grønne omstilling indføres samtidigt et fradrag i beskatningsgrundlaget på kr. 40.000 fra 1. april – 31. december for el-firmabiler.

 

Bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed hæves

Fra 1. januar 2020 vil nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til nærtstående tilbagerulles. Herefter vil bo- og gaveafgiften igen være 15 % for alle overdragelser.

 

Det er fortsat muligt i resten af december 2019 at overdrage erhvervsvirksomheder til nærtstående til den lave gaveafgiftssats på 6 %.

 

Der bliver alligevel ingen skattefritagelse for fri telefon

Den tidligere aftalte skattefritagelse fra og med 2020 på fri telefon og internet bliver ophævet. Det betyder, at der fortsat skal ske beskatning af fri telefon og internet.

 

Satsen for beskatning af fri telefon forventes i 2020 at udgøre kr. 2.900.

Download PDF

Fortsatte udfordringer med SKAT

Af Nikkie Reinert, revisortrainee 27. november 2019

 

Forsinkede udbetalinger af overskydende selskabsskat

Har dit selskab endnu ikke fået udbetalt sin overskydende selskabsskat, skyldes det sandsynligvis at SKATs udbetalinger er forsinkede.
SKAT oplyser at overskydende skat vil blive udbetalt i løbet af de nærmeste dage.

 

Forkerte momspåmindelser

Har du modtaget en påmindelse om at indberette moms den 2. december 2019, selvom din virksomhed normalt er på halvårsmoms, er det en fejl.

SKAT oplyser at du kan se bort fra henvendelsen.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk