Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Skat

Skattekontoen – OBS på udbetaling

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

Skattekontoen, som alle virksomheder har hos SKAT, viser, hvad virksomheden har indberettet og betalt, ligesom den viser eventuelt skyld eller tilgodehavende hos SKAT.

 

Betalingsperiode

Ved betaling til skattekontoen af eksempelvis skyldig moms eller A-skat skal betaling først ske til selve fristen, eller højst fem hverdage før fristen – ellers bliver pengene automatisk tilbagebetalt.

 

Automatisk tilbagebetaling sker imidlertid kun, hvis udbetalingsgrænsen på virksomhedens skattekonto er overskredet. Denne er fastsat til kr. 200, men du kan selv hæve denne op til kr. 200.000 via TastSelv Erhverv og herved undgå automatisk tilbagebetaling, såfremt du har foretaget betaling før fristdagen.

 

Udbetaling fra skattekontoen

Hvis virksomheden enten har betalt for tidligt, jf. ovenfor eller eksempelvis skal have en  negativ momsangivelse udbetalt, sker udbetaling til virksomhedens registrerede NemKonto.

 

Udbetaling ved manglende NemKonto

Har du ikke registreret en NemKonto for din virksomhed, når SKAT forsøger at udbetale et beløb, vil virksomhedens penge blive indsat på en ”ventekonto”, indtil du får registreret en NemKonto. Og her kan dit tilgodehavende godt stå i mange år.

 

Du skal være OBS på, at beløbet vil stå anført på skattekontoen som udbetalt, selvom beløbet reelt ikke er udbetalt til virksomheden, men blot henstår på den såkaldte ”ventekonto”.

 

Tjek virksomhedens NemKonto

På nemkonto.dk er det muligt at tjekke om din virksomhed har registreret en NemKonto.

Download PDF
Varebil

Nye varebilskrav træder i kraft 1. juli 2019

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor

For vognmandsvirksomheder der udfører godskørsel i lastvogne over kg 3.500, har der i mange år været krav om uddannelse, vognmandstilladelser, egenkapital og overholdelse af overenskomst for chauffører, og fra 1. juli 2019 bliver lignende krav indført for varebilsvirksomheder, der således også bliver omfattet af Godskørselsloven.

Godskørsel for fremmed regning i varebil

Varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg og som fragter stykgods for fremmed regning på over 11 kg. pr. enhed bliver omfattet af de nye regler.

De nye varebilsregler betyder:

 • at vognmandsvirksomheden skal have en varebilstilladelse.
 • at vognmanden skal have gennemført og bestået en vognmandsuddannelse.
 • at vognmandsvirksomheden skal overholde løn- og arbejdsvilkår i en kollektiv overenskomst for chauffører, der udfører godskørsel.
 • at vognmandsvirksomheden skal have en egenkapital på mindst kr. 13.500 for den første tilladelse (varebil) og kr. 6.750 for hver yderligere tilladelse.
 • at vognmandsvirksomheden ikke har en forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller mere.
 • at vognmandsvirksomheder, hvor indehaver ikke selv driver virksomheden, eller har vognmandsuddannelsen skal ansætte en transportleder, der skal have bestået vognmandsuddannelsen.
 • at ansatte varebilschauffører skal have gennemført og bestået en grund- eller efteruddannelse som varebilschauffør.
 • at varebilschauffører medbringer deres uddannelsesbevis under kørslen.

Opfyldelse af de nye krav for varebiler vil kræve en del ændringer i de vognmands-virksomheder, der driver godskørsel med varebiler, så det er vigtigt at komme i gang med at indarbejde overholdelse af de nye regler.

Der er en række mere detaljerede beskrivelser af kravene og ligeså muligheder for fritagelser og dispensationer, som du kan læse om på www.varebilskrav.dk

Diverse ansøgninger og registreringer udfyldes via Færdselsstyrelsens formularer og sendes digitalt til Færdselsstyrelsen på Virk.dk, ligesom eventuelle spørgsmål besvares af Færdselsstyrelsen. 

Firmakørsel i varebil

Firmakørsel i varebiler omfatter situationer, hvor der transporteres gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af varebilen. Eksempelvis en håndværksvirksomhed, der transporterer byggematerialer, en butik eller restaurant, der leverer varer til kunderne eller en fabrik, der transporterer gods, der er produceret på fabrikken.

Pr. 1. juli 2019 skal varebiler, der anvendes til firmakørsel registreres hos Motorstyrelsen.

Download PDF

Beskatning af gevinst/tab på kryptovaluta

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

Beskatning af gevinst/tab på kryptovaluta

Det er i 2018 slået fast, at stort set ingen kan undgå beskatning ved salg af kryptovaluta, herunder bitcoins.

 

Spekulation eller ej

Hvorvidt der skal ske beskatning afhænger af, om der er tale om spekulation eller ej.

 

Spekulation foreligger, hvis kryptovaluta er købt for at opnå en gevinst ved videresalg. Og dette er fremadrettet formodningen, hvis ikke andet kan modbevises, eller hvis der ikke undtagelsesvist foreligger næring (som dog også er skattepligtig).

Omvendt vil der efter en konkret vurdering ikke foreligge spekulation,  såfremt kryptovaluta kun er købt som betalingsmiddel i en konkret handel, men bevisbyrden formodes at være hård.

 

Opgørelse af gevinst/tab

Gevinst/tab opgøres ved at tage salgsprisen og fratrække købsprisen. Det er værd at bemærke, at det er den kryptovaluta indenfor samme art, som er købt først, der også anses for solgt først.

 

Beskatning

Ved spekulation vil en gevinst være skattepligtigt og et tab være fradragsberettiget. Hvis der omvendt ikke er tale om spekulation (eller næring), vil en gevinst ikke være skattepligtigt, og et tab ikke være fradragsberettiget.

 

For personer vil en gevinst ved spekulation være skattepligtig som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag), hvorimod et tab kun vil kunne fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Dette betyder, at en gevinst bliver beskattet hårdere end skattefradragsværdien ved tab.

 

Er køb sket i et selskab vil gevinst og tab være selskabsindkomst og have den samme skatteprocent på 22 %.

 

Indberetning til SKAT

Såfremt der er opnået en gevinst eller et tab, skal dette medtages på selvangivelsen i det år, hvor salget er sket. Der er i dag ikke særskilte rubrikker til kryptovaluta, hvorfor rubrikker for andre indkomster og fradrag skal anvendes.

Download PDF

Private skatteforhold og den nye Finanslov

af Dina Junker Andersen, Revisor, Financial Controller

Private skatteforhold

Selvom december er en travl måned, er det en god ide at give sig tid til at forholde sig til sine private skatteforhold. Det er tid til eksempelvis at overveje, om der skal ske ekstraordinær indbetaling til pensionsordninger, gives gaver til almennyttige formål eller til nærtstående, og om der skal indbetales frivillig skat vedrørende år 2017 for at undgå rentetillæg.

 

Forskudsopgørelsen for år 2018

Overvej også om forskudsopgørelsen for år 2018 skal ændres. Dette er aktuelt, hvis der forventes eller er sket ændringer i økonomien, herunder:

 

 • Flytning
 • Befordringsfradrag
 • Låneomlægning.
 • Løn- og pensionsforhold
 • Ændrede forventninger til resultatet af selvstændig virksomhed
 • Opstart eller lukning af selvstændig virksomhed

 

Finansloven for 2018

I den nye Finanslov er der lagt op til flere tiltag, herunder:

 

 • Boligjob-ordningen gøres permanent fra 2018
 • Beskatningen af fri telefon afskaffes fra 2020.
 • Taksterne for passage på Storebæltsbroen nedsættes med 15 % allerede fra 2018 og med yderligere 10 % fra 2023., hvis der anvendes Brobizz eller nummerpladescanning, som indføres i løbet af 2018.
 • Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes.
Download PDF

Udlejningsejendomme

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor

Vær OBS på specielle regler om fradrag for vedligeholdelse

For at undgå en sondring mellem udgifter til vedligeholdelse og forbedringer, der er afholdt på en udlejningsejendom, gælder der en særlig skattemæssig regel, som kaldes procentreglen.

Fra det tidspunkt du køber en udlejningsejendom og de næste 3 år, sikrer procentreglen dig som hovedregel skattemæssigt fradrag for de omkostninger, der er afholdt på ejendommen, uanset om omkostningen normalt anses som forbedring.

Der gælder følgende omkring procentreglen:

 • For en- og to familiesejendomme er det 35 % af den årlige huslejeindtægt.
 • For forældrelejligheder er det 25 % af den årlige huslejeindtægt.
 • For andre udlejningsejendomme er det 25 % af den årlige huslejeindtægt.
 • Den årlige huslejeindtægt udgør en normal helårlig husleje uden tillæg af forbrug.
 • Reglen gælder kun de første 3 ejerår.
 • Der er mulighed for at udnytte fradraget i år 2 og 3, såfremt det ikke er udnyttet i år 1.
 • Afholdte omkostninger på over 25/35 % i det enkelte ejerår, kan imidlertid ikke fremføres til fradrag i de efterfølgende ejerår, selv om maksimumsfradraget ikke er udnyttet for disse år.

Når du planlægger, hvornår du vil afholde omkostninger til vedligeholdelse eller forbedringer på en nyerhvervet udlejningsejendom, er det derfor vigtigt at tage hensyn til denne procentregel, der kan sikre dig skattemæssigt fradrag.

Efter de 3 års ejertid er det kun almindelige vedligeholdelsesomkostninger, der er fradrag for i resultatet, hvorimod omkostninger til forbedringer skal tillægges købsprisen, hvilket betyder, at du først opnår fradrag på salgstidspunktet.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2019 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk