Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Skat
Solpaneler

Opretholdelse af virksomhedsordningen

Opretholdelse af virksomhedsordningen i forhold til solceller og forældrekøbslejligheder

 

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Der kan være mange gode grunde til at anvende virksomhedsskatteordningen, når du driver selvstændig virksomhed. De primære fordele er et større skattemæssigt fradrag for renteudgifter samt muligheden for at opspare årets overskud og derved udskyde beskatningen heraf.

Kravet til anvendelse af virksomhedsordningen er, at du driver erhvervsmæssig virksomhed.

 

Solcelleanlæg

Muligheden for at opretholde virksomhedsordningen for virksomheder, der ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed og herefter udelukkende har solceller, kan være interessant i en situation, hvor der eksempelvis i årenes løb er opsparet kr. 1 million i virksomhedskatteordningen, fra drift af anden erhvervsmæssig virksomhed.

Da der kun er afregnet en aconto skat af det opsparede overskud, vil det udløse en stor topskat, såfremt der skal ske beskatning af det opsparede overskud på kr. 1 million på èn gang, i det år du ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed.

I den situation, hvor du også har solceller, vil driften heraf under visse forudsætninger betyde, at du fortsat kan opretholde virksomhedsskatteordningen.

Kravene er blandt andet,

 • at aftale om køb af solcellerne er sket før den 20. november 2012,
 • at regnskabsmetoden har været anvendt, og at resultatet dermed har indgået i virksomhedsordningen,
 • at solcelleanlægget er tilsluttet elnettet

Driften anses hermed for erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kan derfor anvendes og dermed også opretholdes, selvom du frasælger eller ophører med anden virksomhedsaktivitet.  

 

Forældrekøbslejligheder

Drift af de såkaldte forældrekøbslejligheder har hidtil været anset som erhvervsmæssig virksomhed, og det har dermed været muligt at opretholde virksomhedsskatteordningen ved blot at have en forældrekøbslejlighed.

Regeringen har i forbindelse med Finansloven for 2020 besluttet, at virksomhedsskatteordningen fra år 2021 ikke mere må anvendes, når der drives virksomhed med udlejning til nærtstående, hvilket altså omfatter udlejning til børn. 

Hvordan indarbejdelse af denne beslutning kommer til at foregå, bliver først besluttet i foråret 2020, men indtil videre, kan virksomhedsskatteordningen anvendes såvel for indkomståret 2019 og 2020.

Download PDF

Finansloven 2020

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

Den 2. december 2019 præsenterede regeringen en aftale om finansloven for 2020. Vi har herunder sat fokus på nogle af de ændrede skatteregler.

 

Var du hovedaktionær i dit selskab den 18/5 1993?

Hvis du ejer aktier (eller anparter) i et selskab og var hovedaktionær den 18/5 1993, har du været omfattet af reglerne for hovedaktionærnedslag.

 

Hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før den 18. maj 1993, er omfattet af reglerne om hovedaktionærnedslag og er dermed berettiget til et nedslag i deres avance ved afståelse af aktierne. Nedslaget gives for alle ejerår forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget udgør 1 % pr. fulde ejerår forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget kan maksimalt udgøre 25 %.

 

Den gældende skattesats for beskatning af aktieavance er 42 %. Satsen kan blive nedsat med op til 25 % svarende til en skattesats på 31,5 %. Hvis aktierne er anskaffet i 1976 giver reglerne eksempelvis ret til 22 % nedslag svarende til et skattesats på 32,76 %.

 

Med virkning fra 1. februar 2020 bliver hovedaktionærnedslaget afskaffet, hvorved fremtidige gevinster vil blive beskattet fuldt ud med den almindelig skattesats på 42 %.

 

FSR – danske revisorer har dog netop i dag indgivet et høringssvar, hvor de efterspørger overgangsregler for som minimum de tilfælde, hvor aktier er overdraget med succession, da køber her allerede har betalt for hovedaktionærnedslaget i form af en lavere passivpost og for de tilfælde, hvor en aktionær allerede er påbegyndt likvidation af selskabet, men hvor den lange sagsbehandlingstid ved Skattestyrelsen bevirker, at endelig likvidation ikke kan nå at ske inden 1. februar 2020.

 

Ejer du en forældrekøbsbolig?

Ved køb og udleje af en bolig til sine egne børn vil det ikke fremover være muligt af benytte virksomhedsskatteordningen (VSO). Det vil selvfølgelig stadig være muligt at købe en bolig og udleje den til sit barn – blot uden brug af virksomhedsordningen.

 

Ændringen betyder, at renteudgifter vedrørende forældrekøbsboligen ikke længere kan fratrækkes i den personlige indkomst. For personer, der betaler topskat, betyder det, at skatteværdien af rentefradraget falder fra 55,9 % til en fradragsværdi på 25,6 – 33,6 % som ved normal kapitalindkomst.

 

Overskud ved udlejning af boligen kan fremover heller ikke opspares og en forældrekøbsbolig kan heller ikke opretholde en virksomhedsskatteordning.

 

Det er endnu ikke aftalt, hvordan en overgangsordning kommer til at udmønte sig for de forældrekøbsboliger, der allerede er placeret i virksomhedsskatteordningen – altså hvordan udtræden skal ske. Det forventes, at reglerne ændres med virkning fra år 2021.

 

Leaser du din bil ved en firmabilsordning

De nuværende regler for opgørelse af beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler afskaffes fra den 1. februar 2020. Det fremtidige beskatningsgrundlag ved fri bil skal fremover følge den genberegning, der foretages i registreringsafgiften.

 

Som led i den grønne omstilling indføres samtidigt et fradrag i beskatningsgrundlaget på kr. 40.000 fra 1. april – 31. december for el-firmabiler.

 

Bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed hæves

Fra 1. januar 2020 vil nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til nærtstående tilbagerulles. Herefter vil bo- og gaveafgiften igen være 15 % for alle overdragelser.

 

Det er fortsat muligt i resten af december 2019 at overdrage erhvervsvirksomheder til nærtstående til den lave gaveafgiftssats på 6 %.

 

Der bliver alligevel ingen skattefritagelse for fri telefon

Den tidligere aftalte skattefritagelse fra og med 2020 på fri telefon og internet bliver ophævet. Det betyder, at der fortsat skal ske beskatning af fri telefon og internet.

 

Satsen for beskatning af fri telefon forventes i 2020 at udgøre kr. 2.900.

Download PDF

Fortsatte udfordringer med SKAT

Af Nikkie Reinert, revisortrainee 27. november 2019

 

Forsinkede udbetalinger af overskydende selskabsskat

Har dit selskab endnu ikke fået udbetalt sin overskydende selskabsskat, skyldes det sandsynligvis at SKATs udbetalinger er forsinkede.
SKAT oplyser at overskydende skat vil blive udbetalt i løbet af de nærmeste dage.

 

Forkerte momspåmindelser

Har du modtaget en påmindelse om at indberette moms den 2. december 2019, selvom din virksomhed normalt er på halvårsmoms, er det en fejl.

SKAT oplyser at du kan se bort fra henvendelsen.

Download PDF

Skattekontoen – OBS på udbetaling

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

Skattekontoen, som alle virksomheder har hos SKAT, viser, hvad virksomheden har indberettet og betalt, ligesom den viser eventuelt skyld eller tilgodehavende hos SKAT.

 

Betalingsperiode

Ved betaling til skattekontoen af eksempelvis skyldig moms eller A-skat skal betaling først ske til selve fristen, eller højst fem hverdage før fristen – ellers bliver pengene automatisk tilbagebetalt.

 

Automatisk tilbagebetaling sker imidlertid kun, hvis udbetalingsgrænsen på virksomhedens skattekonto er overskredet. Denne er fastsat til kr. 200, men du kan selv hæve denne op til kr. 200.000 via TastSelv Erhverv og herved undgå automatisk tilbagebetaling, såfremt du har foretaget betaling før fristdagen.

 

Udbetaling fra skattekontoen

Hvis virksomheden enten har betalt for tidligt, jf. ovenfor eller eksempelvis skal have en  negativ momsangivelse udbetalt, sker udbetaling til virksomhedens registrerede NemKonto.

 

Udbetaling ved manglende NemKonto

Har du ikke registreret en NemKonto for din virksomhed, når SKAT forsøger at udbetale et beløb, vil virksomhedens penge blive indsat på en ”ventekonto”, indtil du får registreret en NemKonto. Og her kan dit tilgodehavende godt stå i mange år.

 

Du skal være OBS på, at beløbet vil stå anført på skattekontoen som udbetalt, selvom beløbet reelt ikke er udbetalt til virksomheden, men blot henstår på den såkaldte ”ventekonto”.

 

Tjek virksomhedens NemKonto

På nemkonto.dk er det muligt at tjekke om din virksomhed har registreret en NemKonto.

Download PDF
Varebil

Nye varebilskrav træder i kraft 1. juli 2019

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor

For vognmandsvirksomheder der udfører godskørsel i lastvogne over kg 3.500, har der i mange år været krav om uddannelse, vognmandstilladelser, egenkapital og overholdelse af overenskomst for chauffører, og fra 1. juli 2019 bliver lignende krav indført for varebilsvirksomheder, der således også bliver omfattet af Godskørselsloven.

Godskørsel for fremmed regning i varebil

Varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg og som fragter stykgods for fremmed regning på over 11 kg. pr. enhed bliver omfattet af de nye regler.

De nye varebilsregler betyder:

 • at vognmandsvirksomheden skal have en varebilstilladelse.
 • at vognmanden skal have gennemført og bestået en vognmandsuddannelse.
 • at vognmandsvirksomheden skal overholde løn- og arbejdsvilkår i en kollektiv overenskomst for chauffører, der udfører godskørsel.
 • at vognmandsvirksomheden skal have en egenkapital på mindst kr. 13.500 for den første tilladelse (varebil) og kr. 6.750 for hver yderligere tilladelse.
 • at vognmandsvirksomheden ikke har en forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller mere.
 • at vognmandsvirksomheder, hvor indehaver ikke selv driver virksomheden, eller har vognmandsuddannelsen skal ansætte en transportleder, der skal have bestået vognmandsuddannelsen.
 • at ansatte varebilschauffører skal have gennemført og bestået en grund- eller efteruddannelse som varebilschauffør.
 • at varebilschauffører medbringer deres uddannelsesbevis under kørslen.

Opfyldelse af de nye krav for varebiler vil kræve en del ændringer i de vognmands-virksomheder, der driver godskørsel med varebiler, så det er vigtigt at komme i gang med at indarbejde overholdelse af de nye regler.

Der er en række mere detaljerede beskrivelser af kravene og ligeså muligheder for fritagelser og dispensationer, som du kan læse om på www.varebilskrav.dk

Diverse ansøgninger og registreringer udfyldes via Færdselsstyrelsens formularer og sendes digitalt til Færdselsstyrelsen på Virk.dk, ligesom eventuelle spørgsmål besvares af Færdselsstyrelsen. 

Firmakørsel i varebil

Firmakørsel i varebiler omfatter situationer, hvor der transporteres gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af varebilen. Eksempelvis en håndværksvirksomhed, der transporterer byggematerialer, en butik eller restaurant, der leverer varer til kunderne eller en fabrik, der transporterer gods, der er produceret på fabrikken.

Pr. 1. juli 2019 skal varebiler, der anvendes til firmakørsel registreres hos Motorstyrelsen.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2020 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk