Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Regnskab
Feriepenge

Indefrosne feriepenge – udbetaling eller ej

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Vi har fået en ny ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020.

For den såkaldte overgangsperiode fra 1. september 2019 og indtil 31. august 2020 har du optjent 25 feriedage og disse 5 uger er blevet indefrosset.

Oprindeligt var det planen, at disse feriepenge skulle indbetales til en Feriefond og udbetales til dig, som et engangsbeløb når du en gang i fremtiden går på pension.

 

For at få sat ekstra gang i forbruget her under Corona krisen, har politikerne besluttet, at du kan vælge at få udbetalt 3 uger af de 5 ugers indefrosne feriepenge i oktober måned 2020.

 

Hvilke forhold skal du overveje

Der er mange forhold, du skal overveje, når du skal beslutte, om du vil lade feriepengene stå til du går på pension, eller om du skal søge om at få dem udbetalt nu.

Har du brug for pengene nu, og har du lyst til at bruge dem? Hvad med skatten, skal du betale det samme i skat nu som du kan forvente at skulle betale, når beløbet udbetales til dig som pensionist? Skattebetalingen afhænger af, hvorvidt din indkomst er over grænsen for topskat, altså om du tjener over kr. 577.000 før AM-bidrag i år 2020. Er du over topskattegrænsen, kommer du til at betale 15% ekstra i topskat af feriepengeudbetalingen.

Når du som pensionist får feriepengene udbetalt som et engangsbeløb, vil det ikke påvirke din folkepension eller evt. pensionstillæg, ligesom det ikke får indflydelse på evt. boligsikring eller ældrecheck, men selvfølgelig kan disse forhold jo blive ændret fra politisk side.

Har du ikke brug for pengene nu, men reelt gerne vil have beløbet udbetalt, kan du eventuelt vælge at indbetale beløbet på en pensionsopsparing, hvor der er skattemæssigt fradrag.

 

Hvordan får du feriepengene udbetalt?

Udbetalingen af 3 ugers indefrosne feriepenge sker ikke automatisk, du skal selv ansøge herom.  Du skal også være opmærksom på, at det ikke er din arbejdsgiver, der skal udbetale feriepengene til dig.

Du skal anmode om udbetalingen digitalt på www.Borger.dk  og det kan ske fra begyndelsen af oktober måned og indtil 1. december 2020. Det er Lønmodtagernes Feriefond, der udbetaler feriepengene til din NemKonto ca. 14 dage efter, at du har ansøgt.

Hvis du ikke gør noget, bliver alle 5 ugers indefrosne feriepenge stående og bliver udbetalt, når du går på pension.

 

Download PDF

Skatteforhold ved udlejning af dit sommerhus

Af Registreret Revisor Karen Hansen Lyse

 

Vi kan i øjeblikket læse i nyhederne, at sommerhusudlejningen i Danmark ikke ser ud til at nå det sædvanlige niveau, men afhængig af hvordan Corona situationen udvikler sig hen over foråret og forsommeren, kan efterspørgslen efter sommerhusleje forventes at stige og så er det godt at kende reglerne for beskatning ved udlejning. 

 

Udlejning gennem et bureau og anvendelse af metode om bundfradrag

Lejeindtægter op til kr. 41.800 pr. sommerhus er skattefrie. Det skal bemærkes at lejeindtægter dækker alle indtægter, herunder betaling for slutrengøring, lys, vand og varme.

Du skal betale skat af 60 procent af dine indtægter ud over bundfradraget. Udlejningsbureauet indberetter lejeindtægten til SKAT, så du får automatisk bundfradraget. Ingen fradrag for faktiske udgifter.

En årlig lejeindtægt på eksempelvis kr. 100.000 for èt hus vil betyde en skat på ca. kr. 11.500.

 

Du står selv for udlejningen og anvender metode om bundfradrag

Lejeindtægter op til kr. 11.500 pr. sommerhus er skattefrie. Også her gælder, at lejeindtægter dækker alle indtægter, herunder betaling for slutrengøring, lys, vand og varme. Du skal betale skat af 60 procent af dine indtægter ud over bundfradraget

Ingen fradrag for faktiske udgifter.

Du skal selv angive den skattepligtige indtægt over kr. 11.500 i din selvangivelse, rubrik 37.

 

Du står selv for udlejningen og anvender regnskabsmetoden

Efter regnskabsmetoden skal du betale skat af lejeindtægten efter at have fratrukket dine faktiske udgifter.

Du skal udarbejde et regnskab med opgørelse over indtægter og udgifter, som du dog kun skal fremvise for SKAT, hvis de beder om det.

Indtægter omfatter alle beløb du modtager, inklusiv lejers betaling for slutrengøring, el, vand og varme.

Udgifter omfatter alle udgifter, der direkte har med udlejningen at gøre, herunder annoncering, el, vand og varme. Der er også fradrag for andre omkostninger, men kun den forholdsmæssige andel, der vedrører udlejningsperioden. Disse udgifter kan være indboforsikring, ejendomsskat, spildevandsafgift, vedligeholdelse af det inventar der er i sommerhuset, men ikke vedligeholdelse af selve sommerhuset. Du skal også huske at indberette nedslag i ejendomsværdiskatten for de uger sommerhuset er udlejet.

Du skal kunne fremvise en kvittering på alle de udgifter du trækker fra.

Du skal angive nettooverskuddet i din selvangivelse, rubrik 37.

 

Udlejning gennem et bureau og anvendelse af regnskabsmetoden

Når du lejer ud gennem et bureau, bliver metoden om bundfradrag automatisk anvendt, da bureauet ikke kan håndtere regnskabsmetoden.

Download PDF

Om Årsopgørelsen 2019 samt fradrag for renteudgifter af gæld til det offentlige

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Årsopgørelsen for år 2019

SKAT har oplyst at Årsopgørelsen for år 2019 er klar mandag den 9. marts 2020.

Det betyder, at ca. 4,5 millioner borgere i Danmark får adgang til deres årsopgørelse via www.TastSelv.SKAT.dk/borger.

Det er en god ide at kontrollere de enkelte indtægter og udgifter på årsopgørelsen, da alle tallene i rubrikkerne er et udtryk for, hvad eksterne parter har indberettet til SKAT.

 

Restskat eller overskydende skat vedrørende år 2019

Ifølge SKAT`s tidsplan vil overskydende skat blive udbetalt fra den 3. april 2020, medens restskat kan betales med et dag-til-dag rentetillæg frem til 30. juni 2020. Specifikke informationer herom vil fremgå af din årsopgørelse fra SKAT.

 

Hvilke renter til det offentlige er fradragsberettigede

Virksomheder og privatpersoner har ikke fradrag for alle typer af renter af gæld til det offentlige. Der er to forskellige slags renter:

1) Opkrævningsrenter, der tilskrives i perioden indtil gælden overgives til Gældsstyrelsen. Disse renter er der ikke fradrag for.

2) Inddrivelsesrenter som efterfølgende tilskrives af Gældsstyrelsen. Disse renter er der skattemæssigt fradrag for i år 2019 og tidligere år.

Gældsstyrelsen opkræver en variabel rente, der p.t. er på 8,05 % og skattefradraget bliver indberettet i takt med, at renterne bliver betalt.

I rubrik 348 på selvangivelsen fremgår de fradragsberettigede renteudgifter, som Gældsstyrelsen har indberettet.

 

Ophør af rentefradrag vedrørende inddrivelsesrenter pr. 1.1.2020

Der træder nye regler i kraft 1. januar 2020, hvilket medfører, at der ikke længere er fradrag for inddrivelsesrenter.

Dermed er der som udgangspunkt slet ikke skattemæssigt fradrag for renter til det offentlige.

Den manglende fradragsret gælder også for renter, der er tilskrevet på gælden før 1. januar og som betales efter 1. januar 2020.

Det er også besluttet at fjernelse af skattefradragsretten ikke medfører en reduktion af rentesatsen, der således fortsat udgør 8,05%. Det betyder, at det bliver dyrere at skylde penge til det offentlige.

Download PDF
Solpaneler

Opretholdelse af virksomhedsordningen

Opretholdelse af virksomhedsordningen i forhold til solceller og forældrekøbslejligheder

 

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Der kan være mange gode grunde til at anvende virksomhedsskatteordningen, når du driver selvstændig virksomhed. De primære fordele er et større skattemæssigt fradrag for renteudgifter samt muligheden for at opspare årets overskud og derved udskyde beskatningen heraf.

Kravet til anvendelse af virksomhedsordningen er, at du driver erhvervsmæssig virksomhed.

 

Solcelleanlæg

Muligheden for at opretholde virksomhedsordningen for virksomheder, der ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed og herefter udelukkende har solceller, kan være interessant i en situation, hvor der eksempelvis i årenes løb er opsparet kr. 1 million i virksomhedskatteordningen, fra drift af anden erhvervsmæssig virksomhed.

Da der kun er afregnet en aconto skat af det opsparede overskud, vil det udløse en stor topskat, såfremt der skal ske beskatning af det opsparede overskud på kr. 1 million på èn gang, i det år du ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed.

I den situation, hvor du også har solceller, vil driften heraf under visse forudsætninger betyde, at du fortsat kan opretholde virksomhedsskatteordningen.

Kravene er blandt andet,

  • at aftale om køb af solcellerne er sket før den 20. november 2012,
  • at regnskabsmetoden har været anvendt, og at resultatet dermed har indgået i virksomhedsordningen,
  • at solcelleanlægget er tilsluttet elnettet

Driften anses hermed for erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kan derfor anvendes og dermed også opretholdes, selvom du frasælger eller ophører med anden virksomhedsaktivitet.  

 

Forældrekøbslejligheder

Drift af de såkaldte forældrekøbslejligheder har hidtil været anset som erhvervsmæssig virksomhed, og det har dermed været muligt at opretholde virksomhedsskatteordningen ved blot at have en forældrekøbslejlighed.

Regeringen har i forbindelse med Finansloven for 2020 besluttet, at virksomhedsskatteordningen fra år 2021 ikke mere må anvendes, når der drives virksomhed med udlejning til nærtstående, hvilket altså omfatter udlejning til børn. 

Hvordan indarbejdelse af denne beslutning kommer til at foregå, bliver først besluttet i foråret 2020, men indtil videre, kan virksomhedsskatteordningen anvendes såvel for indkomståret 2019 og 2020.

Download PDF

Nye pensionsregler

Nye pensionsregler

Af Tine Jensen, revisorelev

 

Aldersopsparing

Folketinget har vedtaget nye regler for indbetaling på aldersopsparing, så 2017 er det sidste år, hvor der kan indbetales kr. 29.600. Fra og med 2018 vil det maksimale årlige beløb, som kan indbetales, være kr. 5.100, indtil 5 år før folkepensionsalderen. Herefter kan indbetales kr. 46.000 (2018). Den høje beløbsgrænse vil gradvist stige til kr. 51.100 i 2023.
Muligheden for at indbetale indskud på en aldersopsparing gælder ikke, hvis pensionsopspareren har fået en udbetaling fra en ratepension, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning fra og med 10 år før folkepensionsalderen.

 

Seneste start for udbetaling af aldersopsparingen forhøjes fra 15 til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Det bliver også muligt, at få aldersopsparingen udbetalt i rater. Rateudbetalingen kan startes op senest på det tidspunkt, hvor aldersopsparingen ellers skulle udbetales.

 

Udbetaling af pension

Pensionsudbetalingsalderen er ændret til at være 3 år før folkepensionsalderen mod i dag 5 år. Ændringen gælder for alle nye pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018.

 

Udbetalingsperiode for ratepension

Udbetalingsperioden for en ratepension forlænges fra 25 til 30 år. Man kan naturligvis stadig vælge en kortere udbetalingsperiode, dog skal denne minimum være 10 år.

 

Udligningsskatten afskaffes

Som en del af den nye finanslov afskaffes udligningsskatten på pensioner allerede i 2018.

Til Top

RID Copyright 2021 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk