Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Regnskab

Seniorpræmie – hvad er det?

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor,  FSR – Danske Revisorer

 

Hvis du bliver på arbejdsmarkedet i minimum 1 år efter at du har nået din pensionsalder kan du få udbetalt en skattefri seniorpræmie.

 

Ordningen har eksisteret siden 2019, men der er dog nogle forhold du skal være opmærksom på, som skal være overholdt før du kan få seniorpræmie, herunder:

  • Du skal minimum have arbejdet 1.560 timer i de 12 måneder, efter at du har nået folkepensionsalderen.
  • Din timeløn skal minimum være på kr. 126,82 her i år 2021.
  • Du skal være født den 1. januar 1954 eller senere.

 

Satsen for den skattefrie seniorpræmie udgør for 1. år, kr. 43.697.

Du kan også få en skattefri præmie for 2. år, og dette beløb udgør kr. 26.010.

 

Såfremt du ikke opfylder betingelserne for at modtage seniorpræmie i det første år, kan du godt modtage seniorpræmie i det andet år, såfremt du her overholder reglerne omkring antal timer og kravet om minimum timeløn.


Såfremt du er lønmodtager, bliver den skattefrie seniorpræmie automatisk udbetalt cirka 2 måneder efter at optjeningsperioden er udløbet.
Såfremt du er selvstændig erhvervsdrivende skal du selv gå på www.Borger.dk og ansøge herom. Ansøgning kan først ske 1 år efter at du har nået folkepensionsalderen.

 

Det er vigtigt at tage højde for kravene til seniorpræmien, idet hele beløbet bortfalder, såfremt de ovenfor omtalte krav ikke er overholdt.

Download PDF
Kontantforbud kr. 20.000

Pas på kontanter – ny grænse på kr. 20.000

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Fra 1. juli 2021 er der vedtaget nye regler i hvidvaskloven i forhold til kontantforbuddet, der sænkes fra kr. 50.000 til kr. 20.000.

 

Den nye kr. 20.000 grænse

Virksomheder har i mange år arbejdet med reglen, hvor det har været ulovligt at modtage kr. 50.000 eller derover i kontant betaling. Kontantforbuddet gælder uanset, om der er tale om én betaling eller flere betalinger, som er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Med den nye grænse, må virksomheder nu maksimalt modtage kr. 19.999 kontant.

En overtrædelse af lovgivningen er dyr – praksis gennem de seneste år har vist, at både den virksomhed, der har modtaget kontantbetalingen, og ledelsen i den pågældende virksomhed, eller de personer i virksomheden, der har modtaget kontantbetalingen, kan straffes. Når der fastlægges bødestraf, er bødeniveauet som udgangspunkt, at bøden udgør 25 % af de beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen – dog mindst kr. 10.000.

 

Særligt om 500 euro-sedler

En virksomhed må selvfølgelig gerne modtage udenlandsk kontant valuta, så længe den omregnede værdi heraf heller ikke overstiger kr. 19.999. Det er dog ulovligt i virksomhedsregi at modtage 500 euro-sedler, hvorfor disse skal afvises, hvis en kunde vil betale hermed. Du kan i stedet for henvise kunden til en bank, så denne kan indsætte kontanterne og så foretage en bankoverførsel i stedet for.

 

Særligt om en virksomheds betaling med kontanter for køb

For virksomheder, eksisterer der også en grænse for det beløb, som der må betales med for køb af varer og ydelser i kontanter. Dette beløb udgør kun kr. 8.000. Hvis en virksomhed betaler et større beløb end kr. 8.000 kontant skal virksomheden indberette det til SKAT via TastSelv Erhverv.

Hvis en kontantbetaling på kr. 8.000 eller derover ikke indberettes til SKAT vil betalingen ikke give ret til skattemæssigt fradrag, uanset omkostningens art, ligesom virksomheden kan komme til at hæfte for manglende skattebetalinger og/eller momsbetalinger hos modtageren af kontanterne. 

 

Vores anbefaling

Vores anbefaling er, at der benyttes elektroniske betalingsmetoder, da dette sikrer det rette transaktionsspor og ikke kan give anledning til overtrædelser af kontantforbuddet. Dette mindsker også den driftsrisiko, det kan være at opbevare en større kontantbeholdning.

 

 

 

 

Download PDF
forhøjede afskrivningssatser

Ændrede afskrivningsregler

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Der er i april 2021 vedtaget nye regler om afskrivning af småaktiver og fabriksnye aktiver.

 

Forøgelse af grænsen for småaktiver

Anskaffelse af småaktiver kan skattemæssigt afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. I 2020 var grænsen for småaktiver kr. 14.100. Med vedtagelsen af de nye regler kan alle småaktiver op til en værdi på kr. 30.000, og som er købt efter den 23. november 2020, afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

 

Fabriksnye aktiver (forøget afskrivningsadgang)

For anskaffelse af fabriksnye aktiver i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022 er der åbnet op for et forøget afskrivningsgrundlag. For anskaffelser i denne periode vil afskrivningsgrundlaget udgøre 116 % af købsprisen. Det forøgede afskrivningsgrundlag vil for et selskabs investering af eksempelvis kr. 100.000 betyde en skattebesparelse på kr. 3.520.

 

For at opnå det øgede afskrivningsgrundlag er der følgende krav til de aktiver, der investeres i.

Aktiverne skal være:

  • Fabriksnye
  • Anvendt 100 % erhvervsmæssigt
  • Anskaffet i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022
  • Hvis anskaffelsessummen er under kr. 30.000 må aktivet ikke være straksafskrevet, jf. muligheden i afsnittet om ”forøgelse af grænsen for småaktiver”
  • Reglerne kan anvendes for vare- og lastvogne, men ikke for personbiler eller for maskiner, der drives af fossile brændsler

Hvis et aktiv sælges igen inden udgangen af år 2026 skal salgsprisen skattemæssigt forhøjes med 16 %.

Da forøgelsen af grænsen for småaktiver ikke medfører en skattebesparelse, kan det overvejes om nogle småaktiver i stedet for skal aktiveres skattemæssigt til 116 % af købsprisen og så afskrives, da der heri er en reel skattebesparelse. Dette kan vælges aktiv for aktiv. 

Download PDF
NYT OM FRI BIL BESKATNING

Vigtigt nyt, hvis du beskattes af fri bil

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Reglerne for beskatning af fri bil ændres fra 1. juli 2021 og gradvist over de kommende år frem til år 2025. Dette får betydning for, hvad en fri bil koster i beskatning.

 

Beskatningsgrundlag af fri bil før 1. juli 2021

Ved fri bil betales der i dag skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. For at finde beskatningsgrundlaget summeres 25 % af bilens værdi op til kr. 300.000 og 20 % af værdien over kr. 300.000 med 1,5 x bilens ejerafgift (miljøtillæg).

 

Ændringerne

Efter 1. juli 2021 betales der fortsat skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Ændringerne består i, at satserne for beregning af den skattepligtige værdi af bilen ændres, og at der sker en stigning i miljøtillægget.

Satsen på 25 % reduceres med 0,5 procentpoint, og satsen på 20 % forhøjes med 0,5 procentpoint. Begge procentsatser ændres årligt frem til år 2025, hvorefter der kun vil være én sats på 22,5 %. Ved første justering pr. 1. juli 2021 vil satserne være 24,5 % og 20,5 %.

Ved beregning af miljøtillægget ganges bilens ejerafgift i dag med 1,5. Denne sats forhøjes årligt indtil år 2025. Pr. 1. juli 2021 forhøjes miljøtillægget, så der skal ganges med 2,5, for år 2022 ganges med 3,5, for år 2023 ganges med 4,5, for år 2024 ganges med 6,0 og for år 2025 og fremover ganges med 7,0.

Stigningen i miljøtillægget vil ramme ekstra hårdt på biler, der kører på benzin og diesel, da der generelt vil ske en løbende forhøjelse af selve ejerafgiften.

 

Bliver det dyrere med fri bil

Som hovedregel kan det siges, at det bliver billigere at blive fri bil beskattet af biler med et beregningsgrundlag på under kr. 600.000, og dyrere for biler over denne værdi. Men dette er uden hensyn til miljøtillægget, som får større betydning for beskatningsgrundlaget fremover. Så biler med en høj ejerafgift vil blive beskattet hårdere, når der skal ganges med en højere faktor, samtidig med at selve ejerafgiften også er stigende. Her bliver det de grønne biler (el- og hybridbiler), der tilgodeses.  

 

Hvad skal du gøre

Hvis du allerede fri bil beskattes, skal du sørge for at holde øje med, at beskatningen tilpasses for juli lønnen.

Hvis du overvejer at blive fri bil beskattet fremfor eksempelvis at købe en bil privat og få kørselsgodtgørelse for dine erhvervsmæssig kørte kilometer – skal du anvende den nye beregningsform ved din sammenligning af, hvad der bedst kan betale sig.

 

Download PDF
Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen – er det noget for dig?

Af Karen Hansen Lyse, Registreret revisor, FSR Danske Revisorer

 

Aktiesparekontoen

Siden 2019 har det været muligt at indskyde penge på en såkaldt aktiesparekonto i et pengeinstitut.

Fra 1. januar 2021 kan du maksimalt indskyde i alt kr. 102.300, og du kan kun oprette èn aktiesparekonto.

Politikerne oprettede ordningen med aktiesparekontoen for at gøre det mere attraktivt for private personer at investere i aktier.

Du kan kun investere i værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, herunder aktiebaserede investeringsselskaber. Dit pengeinstitut vil kunne oplyse dig om, hvilke værdipapirer du helt konkret må investere i, for at værdipapirerne kan indgå på aktiesparekontoen.

Nettoafkastet opgøres efter lagerprincippet, hvilket betyder at afkastet opgøres ud fra værdien af aktierne 1. januar i forhold til værdien pr. 31. december.

Du beskattes hvert år med 17 % af nettoafkastet på aktiesparekontoen. Afkast af aktier, der ikke indgår på en aktiesparekonto beskattes til sammenligning med 27% af afkast op til kr. 56.500 og 42% af afkast derover. (2021 tal)

Dit pengeinstitut indberetter alle oplysningerne til SKAT, og skatten beregnes og betales af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.

Er en aktiesparekonto så noget for dig? I disse år stiger danskernes lyst til at investere i aktier ganske betydeligt. Lysten til at investere i værdipapirer hænger nok også sammen med, at der skal betales negative renter af indestående i pengeinstitutterne.

Investering i aktier er èn blandt mange muligheder for at placere sin opsparing og opnå et afkast. Historisk har afkast af investering i aktier været gode, men der er også risiko for tab, men overvejer du at investere i aktier, kan det være en attraktiv mulighed at gøre det via en aktiesparekonto.

 

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2021 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk