Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Fradrag

Klar til årsskiftet

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor

 

I december måned har vi alle travlt med at gøre klar til julen og nytåret, herunder sørge for alle de dejlige forberedelser med gaveindkøb, julebagning, hente juletræ og klippe julepynt, men der kan også være god grund til at kigge på andre forhold i december måned, herunder:

 

    Forskudsopgørelsen for år 2020                  

  • Du kan gennemgå forskudsopgørelsen for 2020, der for nogle uger siden er sendt til dig i din digitale skattemappe. Vær specielt opmærksom i situationer, hvor dine indkomstforhold ændrer sig, eksempelvis om du overgår fra lønjob til pension, eller fra dagpenge til lønjob. Har du omlagt lån med en væsentlig lavere renteudgift til følge eller har du fået nyt job, hvor afstanden til jobbet ændrer sig væsentligt.

 

    Øvrige forhold

  • Du kan overveje din indbetaling til pension. Grænsen for indskud på en ratepension er kr. 55.900 i 2019. Der er endvidere ekstra skattemæssigt incitament til pensionsopsparing i form af et stigende fradrag på selvangivelsen. Det gælder indskud op til kr. 70.000, så måske du skal overveje ekstra indskud på en livrente.

  • Du kan overveje om du vil give gaver eller om du allerede har udnyttet grænserne for afgiftsfrie gavebeløb til børn og børnebørn for år 2019, da du ellers kan nå at overføre et beløb inden 31. december.

  • Du kan overveje om du vil give gaver til almennyttige foreninger i år 2019 og udnytte grænsen herfor på kr. 16.300. Foreningen skal være godkendt af SKAT for at du kan opnå skattemæssigt fradrag.

  • Du kan nå at udnytte håndværkerfradraget til at få gjort hovedrent til jul eller overveje om du har nogle grønne tiltag eller håndværksydelser, du kan nå at få foretaget inden 31. december. Fradraget er på i alt kr. 18.000, hvoraf kr. 12.200, kan benyttes til håndværkerydelser, medens de sidste kr. 6.100 kan benyttes til serviceydelser som f.eks. rengøring, børnepasning eller havearbejde. Beløbet skal være betalt inden 29. februar 2020.

  • Påtænker du at etablere dig med selvstændig virksomhed indenfor de nærmeste år kan du få fradrag i personlig indkomst ved at indskyde et beløb under ordningen med etableringskonto eller iværksættekonto. Du kan maksimalt indskyde 40% af din netto lønindtægt, dog kan der altid indskydes mindst kr. 250.000 af nettolønindtægten om året. Derudover er det et krav, at der mindst indskydes kr. 5.000 om året. Indskuddet skal være indsat på en særlig konto i banken senest den 15. maj år 2020.

  • Har du store ekstraordinære indtægter eller skattepligtige fortjenester, der medfører en stor restskat for 2019, kan beløbet indbetales til SKAT inden 31. december, hvorved du undgår rentetillæg. Fra 1. januar til 30. juni 2020 beregnes rentetillægget som en dag til dag rente med 2,2% p.a. og efter 1. juli 2020 udgør rentetillægget 4,2%.
Download PDF

Nyt bundfradrag ved udlejning af sommerhuse gennem bureau

Af Thomas B. Kristensen, Studiemedhjælper

Regeringen er med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en politisk aftale med nye skattevilkår for deleøkonomi, herunder nye skattevilkår for udlejning af sommerhuse, når det sker gennem et bureau. Lovændringerne forventes at blive vedtaget til efteråret, men det er aftalt, at de skal gælde fra og med den 1. januar 2018.

De nye skattevilkår betyder for sommerhusejere, som udlejer og indberetter lejeindtægter til SKAT gennem et bureau, at de vil få et forhøjet bundfradrag på op til kr. 40.000 mod nuværende kr. 21.900.

Bundfradraget er den del af lejeindtægterne, der kan modtages skattefrit.

Det er fortsat sådan, at der i den del af lejeindtægten, der overstiger det skattefri bundfradrag på kr. 40.000, gives yderligere et fradrag på 40 %, således at kun den overskydende del af lejeindtægten bliver skattepligtig.

 

Skattepligtig indkomst med det gamle og nye bundfradrag ved anvendelse af 40 % reglen:
                                                                           2018 (Gammel)                             2018 (Ny)
Brutto lejeindtægt inkl. el og varme m.m.    kr. 100.000                                    kr. 100.000
Bundfradrag                                                    kr. – 21.900                                    kr. – 40.000
Indtægt udover bundfradrag                         kr. 78.100                                       kr. 60.000
40 % fradrag                                                   kr. – 31.240                                    kr. – 24.000
Skattepligtig indkomst                                   kr. 46.860                                      kr. 36.000

 

Hvis sommerhusejer ikke udlejer gennem bureau

Hvis udlejning ikke sker gennem et bureau, men sommerhusejer derimod selv står for udlejningen, er bundfradraget fortsat kun på de første kr. 11.000, som modtages i lejeindtægter.

 

Download PDF

Er sponsoraftalen fradragsberettiget?

Af Kristian Larsen, studiemedhjælper

En god måde at få reklame til sin virksomhed er igennem sponsorater. Virksomhederne afholder sponsorudgifter for at gøre virksomheden kendt og for at vise sin opbakning til omverdenen og de gode initiativer, de gerne vil identificeres med. Det er muligt at sponsere nærmest hvad som helst, det er dog ikke alt virksomheden kan få skattemæssigt fradrag for.

Der er nogle faktorer, der skal være opfyldt for at opnå skattemæssigt fradrag. Enkelt sagt kan virksomheder som hovedregel få fuldt fradrag for sine sponsorater som en driftsudgift, hvis sponsoratet medfører en reklamemæssig værdi, der står i rimelig forhold til bidraget. Herudover må sponsoratet ikke ydes i forbindelse med personlig relation fra sponsor til modtagerens aktivitet.

Reklameværdien af et sponsorat kan eksempelvis bestå af, at sponsor får påtrykt virksomhedens navn på skilte, tøj, hjemmesider, programmer, reklamesøjler, biler m.v. hvor reklameværdien kan afspejles af sponsoratets størrelse. Fradragsretten sikres også ved, at sponsoratet har en reklameværdi overfor en bredere kreds af potentielle kunder, hvor sponsoratet ikke er afgrænset til et lille lokalt marked.

Ved større sponsorater skal ovennævnte forhold indarbejdes i en sponsoraftale, men i tilfælde med mindre sponsorater, er det vigtigt, at virksomheden gemmer dokumentation for den modydelse i form af reklameværdi, modtager har ydet. Det kan eksempelvis udgøres af et program fra årets gymnastikopvisning, hvori virksomheden er omtalt som sponsor.

Sammenlagt sikres et skattemæssigt fradrag for sponsoraftaler på samme måde som fradrag for alle andre driftsudgifter, nemlig ved dokumentation eller ved en sandsynliggørelse af udgiften. Såfremt udgiften ikke kan opfylde kravene til en sponsorudgift, kan udgiften risikere at blive klassificeret som en gave, hvilket der enten kun er skattemæssigt fradrag for med 25% eller slet ingen fradrag.

Download PDF

Momsrefusion og skattemæssigt fradrag ved forretningsrejser i udlandet

af Karen Hansen Lyse, revisor

Momsrefusion

Momsfradrag udgør 100% ved hotelovernatninger og 25% på fortæring, når der er tale om ydelser i Danmark.

Der er også fradrag for den udenlandske moms, der bliver betalt for hotelophold og restaurationsydelser i udlandet. Tilbagesøgning af momsbeløbet skal ske digitalt hos SKAT, men tilbagesøgningsreglerne er forskellige fra land til land, der er forskellige bagatelgrænser, ligesom der opleves lange ekspeditionstider. Disse faktorer kunne betyde, at virksomheden undlader at tilbagesøge betalt udenlandsk moms, men omvendt er der ikke skattemæssigt fradrag for den betalte udenlandske moms, såfremt virksomheden undlader at foretage tilbagesøgning.

Da hotelovernatninger og bespisning i udlandet er en ydelse, der er omfattet af reglerne om reverse charge, altså omvendt betalingspligt, betyder det, at det udenlandske hotel ikke skal opkræve moms, når køber er en momsregistreret dansk virksomhed. Derfor kan det anbefales at oplyse det udenlandske hotel om virksomhedens CVR.nr. allerede ved bestillingen, da ydelsen så kan faktureres og afregnes uden moms. Herved undgår virksomheden også besvær med efterfølgende at hjemsøge den betalte moms.

 

Skattemæssigt fradrag

Skattemæssigt fradrag for udgifter til en forretningsrejse i udlandet vil altid bero på en konkret vurdering. Som udgangspunkt er der skattemæssigt fradrag når rejsen har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, ligesom rejser af mere generel karakter samt rejser med fagligt indhold, der bliver afholdt i virksomhedens interesse, berettiger til skattemæssigt fradrag.

Såfremt rejsen også har en grad af turistmæssig karakter, vil fradragsrettens omfang skulle fastlægges ud fra en specifik vurdering af rejsens program og indhold. Ved denne type af rejser vil RID REVISION anbefale at deltagerne skriver en form for logbog, der tydeliggør rejsens dagsprogram og aktiviteter.

Download PDF

Nye krav til el-regningen fra 1. april 2016

af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor.

 

Den 1. april 2016 skal el-regningen indeholde flere oplysninger, og det er krav, der skal opfyldes, for at du som momsregistreret virksomhed kan få godtgørelse for elafgiften.

Det drejer sig om erhvervsmæssige forhold, og det helt primære nye krav er, at købers CVR-nr. skal fremgå af fakturaen fra el-leverandøren.

Herudover skal også en række andre oplysninger fremgå af fakturaen, herunder El-leverandørens navn og adresse, fakturadato, købers navn, aftagenummer, afgiftens størrelse og leveringsadressen, men selvom det ikke er nye krav, er det købers ansvar at kontrollere at de fremgår af fakturaen, da retten til at få elafgiftsgodtgørelse ellers kan fortabes.

Idet de nye krav formodes også at gælde for udlejere af fast ejendom, der er registreret til at måtte opkræve afgifter hos sine lejere, vil det også være en god ide for denne gruppe at sørge for at overholde ovennævnte nye krav.

Det er den momsregistrerede købers ansvar at oplyse sit CVR- eller SE-nr. til el-leverandøren eller til udlejer af fast ejendom, og såfremt der foreligger en eventuel købsaftale, skal køber også identificeres med CVR- eller SE-nr.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2020 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk