Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Fradrag
Fradrag for Donationer

Fradrag for donationer

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Danskerne donerer i stor stil penge til velgørende formål, så derfor er det relevant at kende reglerne for skattemæssige fradrag for donationer.

 

Generelt

Donationer giver ret til skattemæssigt fradrag, hvis donationen er ydet til en velgørende forening, som er godkendt af SKAT. På SKAT`s hjemmeside er der en udtømmende liste over godkendte foreninger.

 

Derudover er det et krav, at den, der yder donationen, ikke modtager en modydelse for donationen. Derfor er der ikke fradrag for varekøb eller kontingenter købt hos velgørende foreninger.

 

For privatpersoner

For privatpersoner er det muligt at få fradrag for donationer op til maksimalt kr. 17.200 i år 2022. Fradragets skattemæssige værdi er ca. 26 %. En donation på kr. 100 vil derfor kun koste ca. kr. 74 efter skat

 

Fradraget skal indberettes til SKAT af den godkendte forening – det er altså ikke muligt selv at indtaste fradraget på den private selvangivelse. For at opnå skattefradrag i forbindelse med donationen skal en privatperson derfor oplyse sit CPR-nummer til foreningen.

 

For virksomheder og selskaber

For virksomheder og selskaber gælder det samme beløbsmæssige loft for fradrag som for privatpersoner, altså kr. 17.200 i år 2022. For at opnå skattefradrag skal virksomhedens eller selskabets CVR-nummer oplyses til den forening, der modtager donationen.

 

Virksomheder og selskaber har også mulighed for at fratrække reklame- eller markedsføringsudgifter, hvis de får en reklameydelse i forbindelse med en donation. Her er der ikke en konkret beløbsgrænse, men reklameværdien skal have en rimelig størrelse i forhold til den ydede donation, og det skal kunne dokumenteres, at donationen har karakter af en reklameudgift

 

Særlige regler for donationer til forskning

For donationer ydet til forskning er der ingen øvre beløbsgrænse, og der kan dermed opnås fradrag uanset donationens størrelse. Der findes på SKAT´s hjemmeside også en liste over godkendte foreninger i forhold til forskningsgaver/donationer.

 

Særligt for aftaler, der løber i 10 år

Der gælder særlige regler for bindende aftaler over 10 år, idet det er muligt at opnå et højere fradrag, hvis der sker en binding via indgåelse af en skriftlig aftale med en godkendt forening om at yde en fast årlig donation i 10 år. Denne type donationer kan udgøre op til 15 % af den personlige indkomst for personer og op til 15 % af selskabsindkomsten for selskaber.

 

 

 

 

 

 

 

 

Download PDF

Stigninger i kørselsfradrag

 Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Som følge af stigende brændstofpriser i 2022 er satserne for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse hævet.

 

Kørselsfradrag

Satserne for kørselsfradrag, som er det fradrag, der må beregnes for medarbejdere, der kører over 24 km. pr. dag mellem hjem og arbejde, er netop ændret.

I november 2021 blev satsen for 2022 fastsat til et fradrag på 1,98 kr. pr. km. for kørsel mellem 25-120 km pr. dag. Dette fradrag er nu hævet til 2,16 kr. pr. km. For kørsel over 120 km pr. dag er fradraget steget fra 0,99 kr. pr. km. til 1,08 kr. pr. km.

Ændringerne sker med tilbagevirkende kraft, således at alle km, der giver ret til kørselsfradrag i 2022 skal anvende samme sats på enten 2,16 kr. pr. km. eller 1,08 kr. pr. km.

 

Skattefri befordringsgodtgørelse

Ligeledes er satserne for skattefri befordringsgodtgørelse ændret. Satsen for skattefri befordringsgodtgørelse er den sats, en arbejdsgiver kan udbetale i godtgørelse til en medarbejder, for erhvervsmæssig kørsel i medarbejderens private bil.

Satsen for 2022 blev oprindeligt fastsat til 3,51 kr. pr. kørt erhvervsmæssig km. så længe kørslen ikke overstiger 20.000 km. Denne sats er nu ændret til 3,70 kr. pr. km. Ved kørsel over 20.000 km. er satsen ændret fra 1,98 kr. pr. km. til 2,17 kr. pr. km. Ved erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er der også en ændring fra 0,55 kr. pr. km til 0,57 kr. pr. km.  

Ændring af satserne for befordringsgodtgørelsen vil ikke ske med tilbagevirkende kraft. Ændringen vil i stedet for først træde i kraft for erhvervsmæssig kørsel, der sker fra 1. maj 2022 og frem.

Da satserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse først ændres for kørsel efter 1. maj skal arbejdsgivere ikke tænke på korrektion af tidligere udbetalt befordringsgodtgørelse i 2022, da den anvendte sats har været korrekt.

 

 

Download PDF

Årsopgørelsen fra SKAT for år 2021

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Årsopgørelsen 2021 frigives 14. marts

SKAT frigiver årsopgørelser for år 2021 den 14. marts. Dette gælder dog kun årsopgørelser for skatteydere med den almindelige selvangivelse, primært lønmodtagere.

Hvert år lyder der opfordringer om, at du selv skal kontrollere din årsopgørelse – og det er der faktisk god grund til, da der er flere skattemæssige fradrag, men også indtægter, der ikke automatisk indgår i din årsopgørelse.

 

Hermed en oversigt over nogle af de forhold, der betyder, at du selv skal være opmærksom på din årsopgørelse:

 • Kørsel mellem hjem og arbejde på over 24 km pr. dag
 • Betalt renteudgifter på et privat pantebrev
 • Modtaget renteindtægter på et privat pantebrev
 • Modtaget renteindtægter af udlån til dit eget selskab
 • Håndværkerfradrag / serviceudgifter
 • Børnebidrag eller ægtefællebidrag, der ikke betales via Udbetaling Danmark
 • Dokumenterede øvrige lønmodtagerudgifter, udover kr. 6.500
 • Indtægter for udleje af bolig eller bil (deleøkonomi)
 • Indkomst som arbejdsgiver ikke har indberettet til SKAT
 • Fortjeneste eller tab på unoterede aktier eller anparter

 

Ovenstående forhold kan foretages som rettelser til den årsopgørelse, SKAT har sendt til dig, hvorefter du kan danne en ny årsopgørelse.

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj 2022

Hvis du herefter skal have penge tilbage i skat, bliver den overskydende skat overført til din NEM-konto fra 8. april. Dette forudsætter, at du ikke skylder penge til det offentlige, da det skyldige beløb ellers vil blive modregnet.

Hvis du skal betale yderligere i skat for år 2021, vil beløbet fremgå af din årsopgørelse. Det vil også være oplyst, hvad du kan spare i rentetillæg ved at betale beløbet senest den 1. juli 2022, eller hvad beløbet udgør inklusiv renter, hvis du vælger at lade restskatten overgå og indregne i din forskudsskat for år 2023.

Download PDF
Befordring

Slut med et fortrykt befordringsfradrag på årsopgørelsen

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR Danske Revisorer

 

Indtil nu har befordringsfradraget i mange tilfælde været indberettet af din arbejdsgiver, og dermed automatisk været fortrykt på din personlige årsopgørelse fra SKAT. Dette bliver ændret for år 2020, således at din årsopgørelse i marts 2021 ikke længere automatisk vil have fortrykt et befordringsfradrag.

 

Grunden til ændringen

Det danske arbejdsmarked er ændret som følge af blandt andet stor grad af fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdspladser, som også set under Corona pandemien. Det er derfor ikke længere muligt for SKAT at give et realistisk skøn på et års normale antal kørselsdage til og fra arbejde. Og netop antal dage bestemmer størrelsen på dit befordringsfradrag. Derfor ophører den automatiske indberetning af befordringsfradraget.

 

Dette skal du gøre, hvis du har ret til befordringsfradrag

Hvis du opfylder betingelserne for befordringsfradrag, skal du som lønmodtager fremover selv selvangive dit befordringsfradrag, når du modtager din årsopgørelse. Årsopgørelsen for år 2020 modtages i marts 2021.

Regler om befordringsfradrag er følgende:

 • Du skal have mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Fradraget omfattet befordring til alle typer af lønnet arbejde og er uafhængig af, om du kører i bil, på cykel eller med offentlig trafik.
 • Fradrag skal kun beregnes for de dage, hvor du reelt kører til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.).
 • Du kan ikke opnå befordringsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler udgifterne til din befordring, eller hvis du har fri bil stillet til rådighed.

 

Ændringer for arbejdsgivere

For arbejdsgiverne betyder ændringen, at der ikke længere er pligt til at indberette i felt 11. Felt 11 vil blive nedlagt. Der er desuden ingen grund til at rette i de allerede angivne oplysninger i felt 11 for år 2020, da oplysningerne heri for år 2020 generelt ikke vil blive anvendt af SKAT.

Det er værd at være opmærksom på, at brugen af felt 63 udvides til at omfatte, at arbejdsgiver skal krydsmarkere, hvis arbejdsgiver betaler for en ansats adgang til befordring mellem hjem og arbejde med enten offentlige eller private transportmidler. Nævnte krydsmarkering omfatter ikke ansatte med fri bil beskattede biler.

Download PDF

Spar penge på elopvarmning af din bolig

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR Danske Revisorer


Vær opmærksom på, at der er forskel på den elafgift, som du skal betale af almindelig elforbrug til lys, TV, pcér og andre elapparater og den elafgift, du skal betale af el til opvarmning af din private bolig.


Hvis du ikke har styr på dine registreringsforhold allerede, er der penge at spare fremover.


Med en ny klimaaftale sænkes elafgiften fra 1. januar 2021 til kr. 0,01 pr. kWh, for el anvendt til opvarmning, mens elafgiften til almindelig forbrug p.t. lyder på kr. 1,115 pr. kWh.


Hvordan sikrer du en lavere elafgift for elopvarmning?

Såfremt din bolig primært opvarmes med el, og denne varmekilde er korrekt registreret i kommunens BBR register, er du berettiget til den lave sats for elafgift.


El til opvarmning udgør ikke kun elopvarmning via elradiatorer, men omfatter også varmepumper og jordvarme.


Når der er styr på BBR registreringen af elvarme som boligens varmekilde, skal du henvende dig til dit elselskab og ansøge om nedslag i elafgiften. Dette gør elselskabet ikke automatisk for dig, når du eksempelvis skifter varmekilde. Elselskabet vil typisk bede kommunen bekræfte dine opvarmningsforhold, og herefter opkræver elselskabet fremover automatisk den nedsatte elafgift hos dig.


Du skal ikke opsætte bimålere. Din afregning baserer sig derimod på, at de første 4.000 kWh el pr. år er til almindeligt elforbrug, hvor du fortsat skal betale den almindelige sats i elafgift, mens du for elforbrug over 4.000 kWh pr. år kun skal betale den lave sats.


Øvrige overvejelser

Denne udvikling i udgifterne til opvarmning af boliger (samt sommerhuse) er en overvejelse værd, såfremt du står foran at skulle skifte opvarmningsform. Ved skift bør du også undersøge, om der

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk