Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Andet
Ændring af IVS og anpartsselskaber

Nye regler for iværksætter- og anpartsselskaber

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

Der er den 9. april 2019 trådt nye regler i kraft for henholdsvis iværksætterselskaber (IVS-er) og anpartsselskaber (ApS-er).

Lovændring for IVS-er

Der er nu lukket for muligheden for at stifte nye IVS’er, altså selskaber med en selskabskapital helt ned til kr. 1.

Eksisterende IVS’er kan godt drives videre, men skal omregistreres til et ApS indenfor 2 år – det vil sige senest inden den 9. april 2021.

En omregistrering kræver, at et IVS har en egenkapital på minimum kr. 40.000, som kan opnås ved egen indtjening eller ved at foretage et indskud i selskabet. I forbindelse med omregistreringen skal egenkapitalen dokumenteres med en erklæring fra en godkendt revisor.

Opfylder eksisterende IVS’er ikke kravet til omregistrering kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for, hvornår omregistrering senest skal foretages. Overskrides fristen kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet.

Lovændring for ApS-er

Fremover kan der stiftes nye ApS’er med en anpartskapital på blot kr. 40.000 – i modsætning til kr. 50.000 som hidtil.

Det er dermed blevet lidt mindre kapitaltungt at stifte et ApS, hvis det ønskes at drive virksomhed i selskabsform. Som alternativ kan en selvstændig virksomhed altid startes i personligt regi, hvilket ikke kræver nogen bunden kapital.

Download PDF
Varebil

Nye varebilskrav træder i kraft 1. juli 2019

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor

For vognmandsvirksomheder der udfører godskørsel i lastvogne over kg 3.500, har der i mange år været krav om uddannelse, vognmandstilladelser, egenkapital og overholdelse af overenskomst for chauffører, og fra 1. juli 2019 bliver lignende krav indført for varebilsvirksomheder, der således også bliver omfattet af Godskørselsloven.

Godskørsel for fremmed regning i varebil

Varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg og som fragter stykgods for fremmed regning på over 11 kg. pr. enhed bliver omfattet af de nye regler.

De nye varebilsregler betyder:

 • at vognmandsvirksomheden skal have en varebilstilladelse.
 • at vognmanden skal have gennemført og bestået en vognmandsuddannelse.
 • at vognmandsvirksomheden skal overholde løn- og arbejdsvilkår i en kollektiv overenskomst for chauffører, der udfører godskørsel.
 • at vognmandsvirksomheden skal have en egenkapital på mindst kr. 13.500 for den første tilladelse (varebil) og kr. 6.750 for hver yderligere tilladelse.
 • at vognmandsvirksomheden ikke har en forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller mere.
 • at vognmandsvirksomheder, hvor indehaver ikke selv driver virksomheden, eller har vognmandsuddannelsen skal ansætte en transportleder, der skal have bestået vognmandsuddannelsen.
 • at ansatte varebilschauffører skal have gennemført og bestået en grund- eller efteruddannelse som varebilschauffør.
 • at varebilschauffører medbringer deres uddannelsesbevis under kørslen.

Opfyldelse af de nye krav for varebiler vil kræve en del ændringer i de vognmands-virksomheder, der driver godskørsel med varebiler, så det er vigtigt at komme i gang med at indarbejde overholdelse af de nye regler.

Der er en række mere detaljerede beskrivelser af kravene og ligeså muligheder for fritagelser og dispensationer, som du kan læse om på www.varebilskrav.dk

Diverse ansøgninger og registreringer udfyldes via Færdselsstyrelsens formularer og sendes digitalt til Færdselsstyrelsen på Virk.dk, ligesom eventuelle spørgsmål besvares af Færdselsstyrelsen. 

Firmakørsel i varebil

Firmakørsel i varebiler omfatter situationer, hvor der transporteres gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af varebilen. Eksempelvis en håndværksvirksomhed, der transporterer byggematerialer, en butik eller restaurant, der leverer varer til kunderne eller en fabrik, der transporterer gods, der er produceret på fabrikken.

Pr. 1. juli 2019 skal varebiler, der anvendes til firmakørsel registreres hos Motorstyrelsen.

Download PDF
Folkepension

Nye muligheder ved udbetaling af opsat folkepensionen

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor

Der er pr. 1. juli 2018 indført nye muligheder for udbetaling af folkepension, som er valgt opsat.

Regler indtil 30. juni 2018

Folkepension, som er opsat indtil den 30. juni 2018, vil stadig blive udbetalt med et livsvarigt ventetillæg, der ophører ved pensionistens død.

 

Regler efter 1. juli 2018

Folkepension der vælges udskudt efter 1. juli 2018, kan udbetales efter 3 valgfrie metoder:

 1. En fortsat livsvarig månedlig forhøjelse af folkepensionen med et ventetillæg
 2. Et højere månedligt ventetillæg, udbetalt over 10 år
 3. Et engangstillæg, omfattende det opsatte grundbeløb, samt et højere ventetillæg af eventuelt pensionstillæg i 10 år

Engangsudbetaling af opsat grundbeløb (ved valg af metode 3) vil ikke blive beskattet med topskat, selvom beløbet er over grænsen (kr. 498.900 i 2018)

 

Generelle forhold

I dag vælger flere og flere at fortsætte i job eller fortsætte med drift af egen virksomhed efter pensionsalderen, og i den situation er der mulighed for at udskyde sin folkepension, da grundbeløbet vil blive reduceret og tabt, hvis lønindkomst eller overskud af virksomhed overstiger kr. 322.500 pr. år. (2018 sats)

Udskydelse af folkepension kan ske ved at rette henvendelse til Udbetaling Danmark og udbetalingsmåden skal vælges og meddeles, da der ellers automatisk beregnes og udbetales livsvarigt ventetillæg.

Udskydelse af folkepension kan maksimum vare i 10 år og kan højest opsættes i to perioder.

Udskydelse af folkepension kræver at beskæftigelseskravet er opfyldt.

Udbetaling af såvel engangstillæg samt ventetillæg bortfalder ved pensionistens død og udbetales således ikke til arvingerne.

Download PDF

Nye regler for moms af gavekort

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

Nye regler for moms af gavekort

1. januar 2019 træder nye regler i kraft vedrørende moms af gavekort, således at de danske regler harmoniseres med EU. De nye regler vil få betydning for de danske virksomheder, der udsteder gavekort, herunder butikker, restauranter, behandlere mv.

 

Reglerne i dag

I dag er reglerne, at en virksomhed, der udsteder et gavekort først skal afregne momsen heraf til SKAT, når gavekortet indløses – altså når gavekortet anvendes som betaling for en konkret vare eller ydelse.

 

Og for gavekort, som ender med ikke at blive indløst, har virksomheder ikke skullet afregne momsen heraf til SKAT, da der aldrig er solgt en vare eller ydelse.

 

Reglerne fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 vil reglerne blive ændret således, at en virksomhed, der udsteder et gavekort, allerede på udstedelsestidspunktet skal afregne momsen til SKAT, hvilket dermed udgør en likviditetsmæssig belastning for virksomheder i forhold til reglerne i dag.

 

Dette omfatter dog kun de gavekort, som benævnes ”single purpose vouchers”, hvilket omfatter gavekort, der alene kan benyttes til ét formål, hvilket skal forstås på den måde, at gavekortet kun kan bruges i Danmark, og at momssatsen på varen eller ydelsen skal være kendt på udstedelsestidspunktet. I langt de fleste tilfælde vil definitionen herpå være opfyldt, da de fleste varer og ydelser i Danmark har en momsprocent på 25 %.

 

De nye regler betyder, at virksomheder skal have tilrettet deres bogføringssystem fra 1. januar 2019.

 

Gamle gavekort

Gavekort udstedt før 1. januar 2019 skal virksomheder fortsat først afregne moms af, når gavekortet indløses, hvilket kræver, at der holdes styr på indløste gavekort i forhold til, hvornår de er udstedt, så der ikke afregnes moms dobbelt.

 

Download PDF

Beskatning af gevinst/tab på kryptovaluta

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

Beskatning af gevinst/tab på kryptovaluta

Det er i 2018 slået fast, at stort set ingen kan undgå beskatning ved salg af kryptovaluta, herunder bitcoins.

 

Spekulation eller ej

Hvorvidt der skal ske beskatning afhænger af, om der er tale om spekulation eller ej.

 

Spekulation foreligger, hvis kryptovaluta er købt for at opnå en gevinst ved videresalg. Og dette er fremadrettet formodningen, hvis ikke andet kan modbevises, eller hvis der ikke undtagelsesvist foreligger næring (som dog også er skattepligtig).

Omvendt vil der efter en konkret vurdering ikke foreligge spekulation,  såfremt kryptovaluta kun er købt som betalingsmiddel i en konkret handel, men bevisbyrden formodes at være hård.

 

Opgørelse af gevinst/tab

Gevinst/tab opgøres ved at tage salgsprisen og fratrække købsprisen. Det er værd at bemærke, at det er den kryptovaluta indenfor samme art, som er købt først, der også anses for solgt først.

 

Beskatning

Ved spekulation vil en gevinst være skattepligtigt og et tab være fradragsberettiget. Hvis der omvendt ikke er tale om spekulation (eller næring), vil en gevinst ikke være skattepligtigt, og et tab ikke være fradragsberettiget.

 

For personer vil en gevinst ved spekulation være skattepligtig som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag), hvorimod et tab kun vil kunne fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Dette betyder, at en gevinst bliver beskattet hårdere end skattefradragsværdien ved tab.

 

Er køb sket i et selskab vil gevinst og tab være selskabsindkomst og have den samme skatteprocent på 22 %.

 

Indberetning til SKAT

Såfremt der er opnået en gevinst eller et tab, skal dette medtages på selvangivelsen i det år, hvor salget er sket. Der er i dag ikke særskilte rubrikker til kryptovaluta, hvorfor rubrikker for andre indkomster og fradrag skal anvendes.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2019 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk