Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Andet
Udlejere af boligejendomme

Relevant nyt for udlejere af boligejendomme

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisore

 

Den 1. juli 2022 trådte en ny lejelov i kraft. Den nye lejelov er en sammenskrivning af Lejeloven og Boligreguleringsloven. Med den nye lejelov er der sket flere indholdsmæssige ændringer og præciseringer, som også medfører nogle praktiske ændringer, som alle udlejere skal være opmærksomme på.

 

I denne artikel har vi sat fokus på et par praktiske forhold, som udlejere skal være opmærksomme på.

For den indholdsmæssige forståelse af den nye lejelov, anbefaler vi at søge juridisk bistand.

 

Ny type lejekontrakt – standardlejekontrakt typeformular A10

Med den nye lejelov følger en opdateret standardlejekontrakt. Tidligere typeformular A9 må ikke længere anvendes ved indgåelse af lejemål efter 31. december 2022. Senest fra 1. januar 2023 skal nye lejeaftaler indgås ved brug af typeformular A10.

 

Den nye standardlejekontrakt kan anvendes i lejeaftaler om beboelseslejemål, herunder lejeaftaler om lejligheder, huse, rækkehuse, værelser mv. 

 

Den nye standardlejekontrakt typeformular A10 kan findes på Indenrigs – og Boligministeriets hjemmeside på www.im.dk. Typeformularen kan allerede anvendes nu.

 

Skabeloner for påkravsskrivelser mv.

Mange udlejere bruger standardskabeloner og paradigmer, når de kommunikerer med deres lejere. Det er vigtigt, at disse skabeloner opdateres, så udlejere ikke bruger skabeloner, der henviser til forældet lovgivning. Derfor skal standardskabeloner opdateres, herunder eksempelvis standarder vedrørende:

 • når en udlejer vil skrive et påkrav til en lejer
 • når en udlejer ønsker at ophæve en lejers lejemål som følge af, at lejer har misligholdt lejekontrakten
 • når en udlejer vil skrive en fogedbegæring til brug ved en lejers manglende betaling af husleje mv.

 

Nettoprisindeks

Huslejeforhøjelser kan varsles efter stigninger i nettoprisindekset. Det er som tidligere vigtigt med en rettelig henvisning hertil i lejekontrakten.

 

Udlejeres opmærksomhed på lov om loft over huslejestigninger

Torsdag den 22. september 2022 blev lov om loft over huslejestigninger vedtaget. Loven betyder, at den årlige huslejestigning i forhold til nettoprisindekset i år 2022 og 2023 begrænses til maksimalt 4 %. Udlejere kan kun varsle huslejestigninger på mere end 4 %, såfremt der er dokumentation for, at driftsudgifterne er steget med mere end 4 % i forhold til det foregående år. 

 

Download PDF
Beskrivelse af bogholderiet

Krav om beskrivelse af bogholderi fra 1. juli 2022

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Fra og med 1. juli træder de første bestemmelser fra den nye bogføringslov i kraft. En af disse bestemmelser vedrører den beskrivelse, som de fleste virksomheder skal udforme i henhold til bogføringsloven.

 

Virksomheder omfattet af reglerne om at skulle udforme en beskrivelse af bogholderi

Følgende er omfattet af regler om beskrivelse (ikke fyldestgørende):

 • Alle selskaber (A/S, ApS mv.).
 • Personligt ejede virksomheder med en omsætning på mere end kr. 300.000.
 • Andelsboligforeninger med en omsætning på mere end kr. 300.000 (omsætning indbefatter boligafgift)
 • Erhvervsdrivende foreninger med en omsætning på mere end kr. 300.000.

Langt de fleste virksomheder er dermed omfattet af krav om beskrivelse.

 

De nye krav fra 1. juli 2022

Der har også i den tidligere version af bogføringsloven været krav om en beskrivelse. Men fra 1. juli 2022 skal de omfattede virksomheder have udformet en beskrivelse, som der er væsentlige ændringer til. Beskrivelsen skal som minimum omfatte følgende:

 • Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
 • virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og
 • hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne, jf. ovennævnte punkter.

Erhvervsstyrelsen arbejder på at lave en skabelon for beskrivelserne, som virksomheder kan tage udgangspunkt i.

Beskrivelserne skal udarbejdes pr. 1. juli 2022 og opdateres, når det anses for nødvendigt, eksempelvis ved udskiftning af ansvarlige medarbejdere omtalt i beskrivelserne eller lignende. Beskrivelserne skal ikke sendes til nogen, men de skal kunne fremvises, hvis virksomheden bliver bedt om det.

 

Forslag til indhold af beskrivelser

Beskrivelserne skal tilpasses virksomhedernes transaktioner og kompleksitet og skal derfor udarbejdes individuelt for den enkelte virksomhed, men der kommer som omtalt en skabelon fra Erhvervsstyrelsen med hjælpetekster, som kan tilpasses og anvendes. Desuden kan nedenfor listede anvendes som forslag til indhold af, hvad en beskrivelse kan indeholde:

 • Hvor ofte skal der bogføres og foretages diverse afstemninger
 • Hvilket bogføringssystem anvendes
 • Hvis en ekstern bogfører for virksomheden – eksempelvis en revisor – er der så indgået aftale herom, og hvem i virksomheden er ansvarlig for at instruere den eksterne part i forhold til virksomhedens bogføring
 • procedure for hvordan virksomhedens regnskabsmateriale opbevares f.eks. i et bogføringssystem, og hvordan virksomheden lever op til kravene om sikkerhedskopiering af regnskabsmaterialet
 • Hvem er ansvarlig for bogføring og opbevaring mv.
Download PDF

Rathmann & Mortensen og RID REVISION bliver til Status Revision

Fra venstre: Karen Hansen Lyse, Daniel Beck Mortensen, André Thorsten Jørgensen, Anette Dam Jacobsen og Tommy Rathmann

 

Gode nyheder skal deles!

Vi nu kan endelig fortælle, at vi slår kræfterne sammen med Rathmann & Mortensen og bliver til Status Revision.

Fusionen træder i kraft den 1. juli 2022, men iværksættes først hen over efteråret.

Den nye ejerkreds bliver Anette Dam JacobsenAndré Jørgensen og Daniel Beck Mortensen. I partnergruppen fortsætter desuden Karen Hansen Lyse og Tommy Rathmann.


Vi har glædet os til at dele nyheden om fusionen med vore medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, som er helt centrale for os at få med ombord på rejsen. Fusionen sker nu, da det er vigtigt, at vi gør plads til nye kræfter, som kan være med til at styrke den position, begge virksomheder allerede har i markedet.


Læs meget mere om fusionen og det nye Status Revision i den vedhæftede PDF eller på følgende side: http://statusrevision.dk/ 

 

Har du spørgsmål til fusionen og det nye Status Revision, så kontakt Anette Dam Jacobsen på 76749219.

 

 

Download PDF

Stigninger i kørselsfradrag

 Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Som følge af stigende brændstofpriser i 2022 er satserne for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse hævet.

 

Kørselsfradrag

Satserne for kørselsfradrag, som er det fradrag, der må beregnes for medarbejdere, der kører over 24 km. pr. dag mellem hjem og arbejde, er netop ændret.

I november 2021 blev satsen for 2022 fastsat til et fradrag på 1,98 kr. pr. km. for kørsel mellem 25-120 km pr. dag. Dette fradrag er nu hævet til 2,16 kr. pr. km. For kørsel over 120 km pr. dag er fradraget steget fra 0,99 kr. pr. km. til 1,08 kr. pr. km.

Ændringerne sker med tilbagevirkende kraft, således at alle km, der giver ret til kørselsfradrag i 2022 skal anvende samme sats på enten 2,16 kr. pr. km. eller 1,08 kr. pr. km.

 

Skattefri befordringsgodtgørelse

Ligeledes er satserne for skattefri befordringsgodtgørelse ændret. Satsen for skattefri befordringsgodtgørelse er den sats, en arbejdsgiver kan udbetale i godtgørelse til en medarbejder, for erhvervsmæssig kørsel i medarbejderens private bil.

Satsen for 2022 blev oprindeligt fastsat til 3,51 kr. pr. kørt erhvervsmæssig km. så længe kørslen ikke overstiger 20.000 km. Denne sats er nu ændret til 3,70 kr. pr. km. Ved kørsel over 20.000 km. er satsen ændret fra 1,98 kr. pr. km. til 2,17 kr. pr. km. Ved erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er der også en ændring fra 0,55 kr. pr. km til 0,57 kr. pr. km.  

Ændring af satserne for befordringsgodtgørelsen vil ikke ske med tilbagevirkende kraft. Ændringen vil i stedet for først træde i kraft for erhvervsmæssig kørsel, der sker fra 1. maj 2022 og frem.

Da satserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse først ændres for kørsel efter 1. maj skal arbejdsgivere ikke tænke på korrektion af tidligere udbetalt befordringsgodtgørelse i 2022, da den anvendte sats har været korrekt.

 

 

Download PDF

Ændrede regler for børne- og ungeydelse

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Som reglerne er i dag udbetales børne- og ungeydelse kun til den ene forælder. Fra den 1. januar 2022 bliver reglerne ændret, så begge forældre ved fælles forældremyndighed som udgangspunkt får udbetalt halvdelen af ydelsen hver. Samtidig indtræder der også ændringer for, hvornår børne- og ungeydelsen bliver nedsat.

 

Hvornår nedsættes børne- og ungeydelsen i dag

I dag nedsættes Børne- og ungeydelsen, hvis indkomsten er over kr. 818.300 (2021 niveau). Dette beløb udgør topskattegrundlaget, altså den personlige indkomst, omfattende løn, overskud af virksomhed mv. fratrukket AM-bidrag og indbetalinger til pension. Nedsættelsen af den samlede ydelse sker med 2 % af indkomsten over kr. 818.300. Nedsættelse af ydelsen sker, hvis bare èn af ægtefællerne overstiger indkomst-grænsen på kr. 818.300.

Ovenstående betyder, at der sker nedsættelse af ydelsen, hvis en ægtefælle har en indkomst på kr. 1.000.000, mens den anden ægtefælle kun har en indkomst på kr. 400.000. Nedsættelsen vil i år 2021 udgøre kr. 3.634 svarende til 2 % af forskellen mellem kr. 1.000.000 og indkomstgrænsen på kr. 818.300.

Har begge ægtefæller i stedet en indkomst på kr. 700.000, sker der ingen nedsættelse, da ingen af dem enkeltvis overstiger indkomstgrænsen, selvom deres samlede indkomst er den samme som i førnævnte eksempel.

Hvis et ægtepar har et barn på 10 år, udgør børne- og ungeydelsen i 2021, kr. 11.532. Hvis den ene forælder har en indkomst på kr. 1.394.900 bortfalder retten til børne- og ungeydelsen helt, uanset den anden forælders indkomst.

 

Hvornår nedsættes børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2022

Fra den 1. januar 2022 beregnes nedsættelse af Børne- og ungeydelsen for hver forældre for sig, da ydelsen udbetales med 50% til hver forælder. Indkomstgrænsen udgør kr. 828.100 for år 2022. Forældrenes indkomst vil derfor ikke mere påvirke hinanden.

Nedsættelsen vil fortsat udgøre 2 % af indkomsten over kr. 828.100.

Ændringerne får ingen betydning for ægtefæller, hvor begge har en indkomst over indkomstgrænsen. Men for ægtefæller, hvor kun den enes indkomst ligger over indkomstgrænsen, vil det til gengæld give en større udbetaling, hvis nedsættelsen er større end det halve af den samlede børne- og ungeydelse, hvilket kan illustreres ved samme eksempel som tidligere med et ægtepar med et barn på 10 år.

I 2022 får hver forældre udbetalt kr. 5.766 i børne- og ungeydelse (2021 niveau for sammenlignelighedens skyld). Den ene forælder har en personlig indkomst på kr. 1.394.900, mens den anden forældre ligger under indkomstgrænsen. Denne familie vil efter 1. januar 2022 fortsat få udbetalt den ene halvdel i Børne- og ungeydelse, hvor familien i år 2021 mistede retten til hele børne- og ungeydelsen.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk