Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Andet
Solpaneler

Opretholdelse af virksomhedsordningen

Opretholdelse af virksomhedsordningen i forhold til solceller og forældrekøbslejligheder

 

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Der kan være mange gode grunde til at anvende virksomhedsskatteordningen, når du driver selvstændig virksomhed. De primære fordele er et større skattemæssigt fradrag for renteudgifter samt muligheden for at opspare årets overskud og derved udskyde beskatningen heraf.

Kravet til anvendelse af virksomhedsordningen er, at du driver erhvervsmæssig virksomhed.

 

Solcelleanlæg

Muligheden for at opretholde virksomhedsordningen for virksomheder, der ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed og herefter udelukkende har solceller, kan være interessant i en situation, hvor der eksempelvis i årenes løb er opsparet kr. 1 million i virksomhedskatteordningen, fra drift af anden erhvervsmæssig virksomhed.

Da der kun er afregnet en aconto skat af det opsparede overskud, vil det udløse en stor topskat, såfremt der skal ske beskatning af det opsparede overskud på kr. 1 million på èn gang, i det år du ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed.

I den situation, hvor du også har solceller, vil driften heraf under visse forudsætninger betyde, at du fortsat kan opretholde virksomhedsskatteordningen.

Kravene er blandt andet,

  • at aftale om køb af solcellerne er sket før den 20. november 2012,
  • at regnskabsmetoden har været anvendt, og at resultatet dermed har indgået i virksomhedsordningen,
  • at solcelleanlægget er tilsluttet elnettet

Driften anses hermed for erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kan derfor anvendes og dermed også opretholdes, selvom du frasælger eller ophører med anden virksomhedsaktivitet.  

 

Forældrekøbslejligheder

Drift af de såkaldte forældrekøbslejligheder har hidtil været anset som erhvervsmæssig virksomhed, og det har dermed været muligt at opretholde virksomhedsskatteordningen ved blot at have en forældrekøbslejlighed.

Regeringen har i forbindelse med Finansloven for 2020 besluttet, at virksomhedsskatteordningen fra år 2021 ikke mere må anvendes, når der drives virksomhed med udlejning til nærtstående, hvilket altså omfatter udlejning til børn. 

Hvordan indarbejdelse af denne beslutning kommer til at foregå, bliver først besluttet i foråret 2020, men indtil videre, kan virksomhedsskatteordningen anvendes såvel for indkomståret 2019 og 2020.

Download PDF

Skattemæssige beløbsgrænser 2019/20

Hermed en oversigt over skattemæssige beløbsgrænser for år 2019 og år 2020.

Download PDF

Finansloven 2020

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

Den 2. december 2019 præsenterede regeringen en aftale om finansloven for 2020. Vi har herunder sat fokus på nogle af de ændrede skatteregler.

 

Var du hovedaktionær i dit selskab den 18/5 1993?

Hvis du ejer aktier (eller anparter) i et selskab og var hovedaktionær den 18/5 1993, har du været omfattet af reglerne for hovedaktionærnedslag.

 

Hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før den 18. maj 1993, er omfattet af reglerne om hovedaktionærnedslag og er dermed berettiget til et nedslag i deres avance ved afståelse af aktierne. Nedslaget gives for alle ejerår forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget udgør 1 % pr. fulde ejerår forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget kan maksimalt udgøre 25 %.

 

Den gældende skattesats for beskatning af aktieavance er 42 %. Satsen kan blive nedsat med op til 25 % svarende til en skattesats på 31,5 %. Hvis aktierne er anskaffet i 1976 giver reglerne eksempelvis ret til 22 % nedslag svarende til et skattesats på 32,76 %.

 

Med virkning fra 1. februar 2020 bliver hovedaktionærnedslaget afskaffet, hvorved fremtidige gevinster vil blive beskattet fuldt ud med den almindelig skattesats på 42 %.

 

FSR – danske revisorer har dog netop i dag indgivet et høringssvar, hvor de efterspørger overgangsregler for som minimum de tilfælde, hvor aktier er overdraget med succession, da køber her allerede har betalt for hovedaktionærnedslaget i form af en lavere passivpost og for de tilfælde, hvor en aktionær allerede er påbegyndt likvidation af selskabet, men hvor den lange sagsbehandlingstid ved Skattestyrelsen bevirker, at endelig likvidation ikke kan nå at ske inden 1. februar 2020.

 

Ejer du en forældrekøbsbolig?

Ved køb og udleje af en bolig til sine egne børn vil det ikke fremover være muligt af benytte virksomhedsskatteordningen (VSO). Det vil selvfølgelig stadig være muligt at købe en bolig og udleje den til sit barn – blot uden brug af virksomhedsordningen.

 

Ændringen betyder, at renteudgifter vedrørende forældrekøbsboligen ikke længere kan fratrækkes i den personlige indkomst. For personer, der betaler topskat, betyder det, at skatteværdien af rentefradraget falder fra 55,9 % til en fradragsværdi på 25,6 – 33,6 % som ved normal kapitalindkomst.

 

Overskud ved udlejning af boligen kan fremover heller ikke opspares og en forældrekøbsbolig kan heller ikke opretholde en virksomhedsskatteordning.

 

Det er endnu ikke aftalt, hvordan en overgangsordning kommer til at udmønte sig for de forældrekøbsboliger, der allerede er placeret i virksomhedsskatteordningen – altså hvordan udtræden skal ske. Det forventes, at reglerne ændres med virkning fra år 2021.

 

Leaser du din bil ved en firmabilsordning

De nuværende regler for opgørelse af beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler afskaffes fra den 1. februar 2020. Det fremtidige beskatningsgrundlag ved fri bil skal fremover følge den genberegning, der foretages i registreringsafgiften.

 

Som led i den grønne omstilling indføres samtidigt et fradrag i beskatningsgrundlaget på kr. 40.000 fra 1. april – 31. december for el-firmabiler.

 

Bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed hæves

Fra 1. januar 2020 vil nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til nærtstående tilbagerulles. Herefter vil bo- og gaveafgiften igen være 15 % for alle overdragelser.

 

Det er fortsat muligt i resten af december 2019 at overdrage erhvervsvirksomheder til nærtstående til den lave gaveafgiftssats på 6 %.

 

Der bliver alligevel ingen skattefritagelse for fri telefon

Den tidligere aftalte skattefritagelse fra og med 2020 på fri telefon og internet bliver ophævet. Det betyder, at der fortsat skal ske beskatning af fri telefon og internet.

 

Satsen for beskatning af fri telefon forventes i 2020 at udgøre kr. 2.900.

Download PDF

Klar til årsskiftet

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor

 

I december måned har vi alle travlt med at gøre klar til julen og nytåret, herunder sørge for alle de dejlige forberedelser med gaveindkøb, julebagning, hente juletræ og klippe julepynt, men der kan også være god grund til at kigge på andre forhold i december måned, herunder:

 

    Forskudsopgørelsen for år 2020                  

  • Du kan gennemgå forskudsopgørelsen for 2020, der for nogle uger siden er sendt til dig i din digitale skattemappe. Vær specielt opmærksom i situationer, hvor dine indkomstforhold ændrer sig, eksempelvis om du overgår fra lønjob til pension, eller fra dagpenge til lønjob. Har du omlagt lån med en væsentlig lavere renteudgift til følge eller har du fået nyt job, hvor afstanden til jobbet ændrer sig væsentligt.

 

    Øvrige forhold

  • Du kan overveje din indbetaling til pension. Grænsen for indskud på en ratepension er kr. 55.900 i 2019. Der er endvidere ekstra skattemæssigt incitament til pensionsopsparing i form af et stigende fradrag på selvangivelsen. Det gælder indskud op til kr. 70.000, så måske du skal overveje ekstra indskud på en livrente.

  • Du kan overveje om du vil give gaver eller om du allerede har udnyttet grænserne for afgiftsfrie gavebeløb til børn og børnebørn for år 2019, da du ellers kan nå at overføre et beløb inden 31. december.

  • Du kan overveje om du vil give gaver til almennyttige foreninger i år 2019 og udnytte grænsen herfor på kr. 16.300. Foreningen skal være godkendt af SKAT for at du kan opnå skattemæssigt fradrag.

  • Du kan nå at udnytte håndværkerfradraget til at få gjort hovedrent til jul eller overveje om du har nogle grønne tiltag eller håndværksydelser, du kan nå at få foretaget inden 31. december. Fradraget er på i alt kr. 18.000, hvoraf kr. 12.200, kan benyttes til håndværkerydelser, medens de sidste kr. 6.100 kan benyttes til serviceydelser som f.eks. rengøring, børnepasning eller havearbejde. Beløbet skal være betalt inden 29. februar 2020.

  • Påtænker du at etablere dig med selvstændig virksomhed indenfor de nærmeste år kan du få fradrag i personlig indkomst ved at indskyde et beløb under ordningen med etableringskonto eller iværksættekonto. Du kan maksimalt indskyde 40% af din netto lønindtægt, dog kan der altid indskydes mindst kr. 250.000 af nettolønindtægten om året. Derudover er det et krav, at der mindst indskydes kr. 5.000 om året. Indskuddet skal være indsat på en særlig konto i banken senest den 15. maj år 2020.

  • Har du store ekstraordinære indtægter eller skattepligtige fortjenester, der medfører en stor restskat for 2019, kan beløbet indbetales til SKAT inden 31. december, hvorved du undgår rentetillæg. Fra 1. januar til 30. juni 2020 beregnes rentetillægget som en dag til dag rente med 2,2% p.a. og efter 1. juli 2020 udgør rentetillægget 4,2%.
Download PDF

Fortsatte udfordringer med SKAT

Af Nikkie Reinert, revisortrainee 27. november 2019

 

Forsinkede udbetalinger af overskydende selskabsskat

Har dit selskab endnu ikke fået udbetalt sin overskydende selskabsskat, skyldes det sandsynligvis at SKATs udbetalinger er forsinkede.
SKAT oplyser at overskydende skat vil blive udbetalt i løbet af de nærmeste dage.

 

Forkerte momspåmindelser

Har du modtaget en påmindelse om at indberette moms den 2. december 2019, selvom din virksomhed normalt er på halvårsmoms, er det en fejl.

SKAT oplyser at du kan se bort fra henvendelsen.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2020 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk