Generelle forretningsbetingelser

Indledning

Nærværende forretningsbetingelser, det kundespecifikke indgåede aftalebrev samt eventuelle skriftlige tillæg til det indgåede aftalebrev udgør den samlede aftale mellem kunden og os; RID REVISION A/S.

 

I tilfælde af afvigelser mellem disse generelle forretningsbetingelser og det kundespecifikke indgåede aftalebrev skal vilkårene i aftalebrevet have forrang.

 

Ellers gælder disse generelle forretningsbetingelser for enhver opgave, som vi påtager os.

 

Kvalitet

Vi er i alle sammenhænge underlagt vores interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, kvalitetskontrol og klageadgang.

 

Vi er underlagt kvalitetskontrol i medfør af lov om godkendte revisorer samt FSR-danske revisorers vedtægter. I forbindelse med gennemførsel af kvalitetskontrollen kan vi videregive fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang. Modtagerne heraf vil være pålagt fortrolighedsforpligtelse, og oplysningerne vil alene blive anvendt med henblik på kvalitetskontrollen.

 

Vi overholder i alle sammenhænge:

  • Revisorloven og øvrig revisorlovgivning.
  • De etiske regler for revisorer.
  • De grundlæggende regler for revisoradfærd, som er udstedt af FSR – danske revisorer.
  • De skatteetiske anbefalinger, som er udstedt af FSR – danske revisorer.

 

Vi forpligter os til at levere opgaven til aftalt tid og i aftalt omfang og efter aftalt rapporteringsformat. 

 

Samarbejde

I samarbejdet mellem kunden og RID REVISION A/S er vi forpligtet til at holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende opfyldelse af aftalen.

 

Kunden skal på enhver relevant måde bistå os i forbindelse med opfyldelse af aftalen, herunder:

  • stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger, inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang
  • tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
  • medvirke aktivt til, at vi kan overholde al relevant national og international lovgivning

 

Det er kundens eget ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger og bære risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører for vor opfyldelse af aftalen. Medfører kundens forhold merarbejde for os i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er RID REVISION A/S berettiget til kompensation herfor baseret på vore almindelige timesatser, uanset eventuel aftale om et fast honorar.

 

Tavshedspligt

RID REVISION A/S og alle medarbejdere samt tidligere medarbejdere er underlagt lovpligtig tavshedspligt, hvilket vi i alle sammenhænge respekterer.

 

Tavshedspligten vil alene brydes i de situationer, hvor vi efter gældende lovgivning er forpligtet til at videregive ellers tavshedsbelagte oplysninger.

 

Hvidvasklovgivningen

RID REVISION A/S er omfattet af hvidvasklovgivningen. Denne kræver, at vi gennemfører en kundekendskabsprocedure, samt at vi opbevarer dokumentation herfor, samt kopi af legitimationsoplysninger. Den kræver også, at vi overvåger transaktioner, med henblik på at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. Vi opbevarer dokumentation for dette. I tilfælde af mistanke om hvidvask, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser. De indhentede oplysninger vil alene blive brugt til at opfylde vore forpligtelser efter hvidvaskloven. Oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om hvidvask. Virksomheden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger. Oplysningerne opbevares i 5 år efter transaktionen, eller i 5 år efter kundeforholdets ophør. Virksomheden har ret til at få korrigeret evt. fejlagtige oplysninger, som er registreret.

 

Oplysninger, som indsamles i henhold til hvidvaskloven:

  • Identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter ved etablering af kundeforholdet.
  • Dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.
  • I tilfælde af mistanke om, at der begås hvidvask, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.

 

Privatlivs- og cookiepolitik

Hos RID REVISION A/S tager vi jeres personoplysninger alvorligt. Vi henviser til vor Privatlivs- og cookiepolitik.

 

Honorar og fakturering

Honoraret fastsættes som angivet i aftalebrevet. I mangel af anden aftale baseres honoraret på medgået tid efter vort timesagsregnskab.

 

I det omfang der er aftalt fast bemanding, er vi berettiget til at erstatte anførte personer med andre medarbejdere.

 

Timesatser reguleres en gang årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom.

 

Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige tillæg hertil.

 

Fakturering vil blive foretaget efter nærmere aftale. I særlige tilfælde opkræver vi forudbetaling.

 

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

 

Forsikring

RID REVISION A/S er forsikret via FSR Revisoransvarsforsikring i overensstemmelse med lovgivningens regler.

 

Nærmere oplysning herom kan fås på forespørgsel.

 

Ansvarsbegrænsning

Konstaterer kunden fejl og mangler ved vort arbejde, skal kunden straks skriftligt reklamere til os med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

 

RID REVISION A/S er ansvarlig for den leverede ydelse i henhold til den indgåede aftale i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

 

Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden, at der ikke kan gøres personligt ansvar gældende overfor partnere eller medarbejdere i RID REVISION A/S.

 

Med mindre andet aftales kan RID REVISION A/S ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det afregnede honorar for ydelsens udførelse, dog makimalt kr. 250.000 uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse.

RID REVISION A/S erstatningsansvar er desuden i alle tilfælde begrænset til et beløb, svarende til vor forsikringsdækning.

 

RID REVISION A/S er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data.

 

RID REVISION A/S kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændigt information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end RID REVISION A/S.

 

RID REVISION A/S kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.

 

RID REVISION A/S påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af RID REVISION A/S leverede ydelse eller viden. Kunden forpligter sig til at godtgøre RID REVISION A/S forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som RID REVISION A/S med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod RID REVISION A/S som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

 

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

 

Lovvalg og værneting

RID REVISION A/S ydelser er underlagt dansk ret. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af kundeaftalen afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole.

 

Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk