Har du brug for hjælp?
Anette Jacobsen
Revisor, Cand. Merc. Aud
76749219

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn og Facebook samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Nyt offentligt ejerregister

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor

Den 23. maj 2017 er der indført endnu et ejerregister, som ledelsen i danske virksomheder skal være opmærksomme på, da de har pligt til at indberette hertil.

Selskabers ejerbog

I selskaber omfattet af selskabsloven såsom et IVS, ApS eller et A/S skal der forefindes en fysisk ejerbog. Denne er selskabers egen interne dokumentation af, hvem der ejer anparter eller aktier i et selskab påført eventuelle anmærkninger, herunder ejerandel, erhvervelsestidspunkt, pantsætning eller lignende. Denne ejerbog er ikke offentlig tilgængelig.

 

Offentligt ejerregister – over legale ejere

Herudover blev der for et par år siden indført et lovkrav om at lade selskabers legale ejere registrere i et digitalt ejerregister. Kravet er, at legale ejere, forstået som ejere, der besidder mere end 5 % af kapitalen i et selskab, skal registreres i et offentligt tilgængeligt register. Legale ejere kan dermed være både fysiske personer eller andre selskaber.

Eksempel på legal ejer:

I en konstruktion, hvor en person P ejer 100 % af kapitalandelene i et holdingselskab Holding ApS, og holdingselskabet ejer 100 % af kapitalandelene i et driftsselskab Drift A/S, er den legale ejer følgende:

 • Legal ejer af Drift A/S = Holding ApS
 • Legal ejer af Holding ApS = Personen P

 

Kravet om endnu et offentligt ejerregister – over reelle ejere

Nu er der så kommet et krav om endnu et offentligt ejerregister – nemlig et register over de reelle ejere. En reel ejer anses som udgangspunkt for at være en fysisk person, der ejer eller kontrollerer mere end 25% af ejerandelene – men en konkret vurdering er altid relevant. En reel ejer skal derfor være en fysisk person. Der er tale om den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en virksomhed.

 

 

Eksempel på reel ejer:

I samme konstruktion som i eksemplet på den legale ejer, bliver den reelle ejer følgende:

 • Reel ejer af Drift A/S = Personen P
 • Reel ejer af Holding ApS = Personen P

 

Omfattede virksomheder

De nye regler om offentlig registrering af reelle ejere gælder ikke kun for selskaber, men også for blandt andet P/S, K/S, I/S og fonde samt virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA).

Frist

Det nye register vil køre sideløbende med det nuværende ejerregister. Det er ledelsens pligt at foretage den digitale indberetning, og fristen for at få de reelle ejere registreret er den 1. december 2017.

Ved ændringer i reelle ejere vil ledelsen også have pligt til at registrere ændringen hos Erhvervsstyrelsen.

Registrering skal konkret foretages på

Husk Postkassen

af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor

Alle virksomheder har en fysisk postkasse, men de har også fået en digital postkasse. Siden november måned 2013 har det offentlige sendt masser af digitale breve til denne postkasse.

Det er virksomhedens ansvar at åbne sine postkasser og kigge efter post, både i den fysiske og den digitale postkasse. Også et holdingselskab har sin egen postkasse, så husk tilligemed at åbne denne med jævne mellemrum.

Såfremt du ikke har åbnet virksomhedens digitale postkasse endnu, kan der ligge mange vigtige meddelelser, som virksomheden er gået glip af, og som måske kan betyde ærgrelser, bøder og gebyrer for manglende reaktioner, samt andre for virksomheden alvorlige konsekvenser.

Af eksempler på meddelelser, der sendes til den digitale postkasse kan nævnes; Opkrævning på vægtafgift, bøder fra politiet, informationer fra Barsel.dk, opkrævning fra Feriegiro, beskeder fra kommunen om affaldsgebyr, selskabets årsopgørelse fra SKAT, opkrævning på ATP, opkrævning på acontorater af selskabsskat d. 20. marts og 20. november, ejendomsskattebilletten og BBR meddelelser, indkaldelse til billsyn osv., osv.

Så derfor – husk nu postkassen – også den digitale.

Når du får åbnet virksomhedens postkasse første gang, har du mulighed for at angive en e-mail adresse eller mobilnummer og få en besked, når der kommer ny post.

Der skal anvendes en NemID medarbejdersignatur for at åbne virksomhedens digitale postkasse. Hjælp og vejledning findes på www.Virk.dk /postkasse.

Download PDF

Udlejningsejendomme

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor

Vær OBS på specielle regler om fradrag for vedligeholdelse

For at undgå en sondring mellem udgifter til vedligeholdelse og forbedringer, der er afholdt på en udlejningsejendom, gælder der en særlig skattemæssig regel, som kaldes procentreglen.

Fra det tidspunkt du køber en udlejningsejendom og de næste 3 år, sikrer procentreglen dig som hovedregel skattemæssigt fradrag for de omkostninger, der er afholdt på ejendommen, uanset om omkostningen normalt anses som forbedring.

Der gælder følgende omkring procentreglen:

 • For en- og to familiesejendomme er det 35 % af den årlige huslejeindtægt.
 • For forældrelejligheder er det 25 % af den årlige huslejeindtægt.
 • For andre udlejningsejendomme er det 25 % af den årlige huslejeindtægt.
 • Den årlige huslejeindtægt udgør en normal helårlig husleje uden tillæg af forbrug.
 • Reglen gælder kun de første 3 ejerår.
 • Der er mulighed for at udnytte fradraget i år 2 og 3, såfremt det ikke er udnyttet i år 1.
 • Afholdte omkostninger på over 25/35 % i det enkelte ejerår, kan imidlertid ikke fremføres til fradrag i de efterfølgende ejerår, selv om maksimumsfradraget ikke er udnyttet for disse år.

Når du planlægger, hvornår du vil afholde omkostninger til vedligeholdelse eller forbedringer på en nyerhvervet udlejningsejendom, er det derfor vigtigt at tage hensyn til denne procentregel, der kan sikre dig skattemæssigt fradrag.

Efter de 3 års ejertid er det kun almindelige vedligeholdelsesomkostninger, der er fradrag for i resultatet, hvorimod omkostninger til forbedringer skal tillægges købsprisen, hvilket betyder, at du først opnår fradrag på salgstidspunktet.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2016 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP