Har du brug for hjælp?
Anette Jacobsen
Revisor, Cand. Merc. Aud
76749219

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn og Facebook samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Alle virksomheder og andre juridiske personer, der handler med noterede værdipapirer, skal anskaffe en LEI–kode inden 2018

Af: Anette Dam Jacobsen, cand. merc. aud.

Fra 3. januar 2018 bliver det et krav, at du kun kan handle med værdipapirer gennem din virksomhed, hvis din virksomhed har anskaffet en LEI-kode.

 

Hvis du ikke har anskaffet en LEI-kode, vil du i din netbank eller gennem din værdipapirhandler blive afvist ved ønsket om køb/salg af værdipapirer. Du kan dog fortsat godt have en beholdning, som tidligere er købt uden at have en LEI-kode – men du vil ikke kunne sælge den uden anskaffelse af en LEI-kode.

 

Hvad er en LEI-kode og hvem skal anskaffe en

En LEI-kode er et EU CVR-nummer, som består af en kode på 20 tal og bogstaver. Koden bruges til at identificere den enkelte virksomhed internationalt. En LEI-kode skal fornyes hvert år.

 

Det nye lovkrav gælder for både selskaber og personligt ejede virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder. Virksomheder, der drives på CPR-nummer., skal ikke have en LEI-kode.

 

Sådan bestiller du en LEI-kode til din virksomhed

Du bestiller koden til din virksomhed direkte hos en LEI-udbyder. Der findes en liste over udbydere på Finanstilsynets hjemmeside; www.finanstilsynet.dk. De enkelte udbydere har typisk en brugervejledning til oprettelsen, som du blot kan følge. Oprettelsen koster et gebyr og derudover opkræves et årligt gebyr.

 

Formålet med kravet om LEI-koder

Baggrunden for kravet er at sikre en effektiv markedsmisbrugsovervågning, hvor kundeidentifikationen er ensartet, entydig og pålidelig i hele EU.

Download PDF

Tilbud om registrering af reelle ejere

Den 23. maj 2017 er der indført nyt ejerregister, hvor selskaber skal registrere deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Virksomhedens reelle ejere er de fysiske personer, der direkte eller indirekte har kontrol over virksomheden.

Se vedlagte tilbud

Download PDF

Undgå Luksusfælden

Undgå Luksusfælden, er et arrangement RID REVISION afholder for unge mellem 16 og 22 år med råd og vejledning til at skabe en god privatøkonomi. Vi vil komme ind på forskellige emner denne aften som eksempelvis budgettering, rådighedsbeløb, opsparing, forskudsopgørelse, årsopgørelse og lønsedler. Se mere i PDF-filen.

Arrangementet er gratis og afholdes torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19:00-21:00 hos RID REVISION.

Tilmelding skal ske via link

Download PDF

Gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomhed indenfor familiekredse

Af Thomas B. Kristensen, Revisorpraktikant

Der er i starten af juni 2017 vedtaget nye regler om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomhed gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016.

De nye regler medfører, at bo- og gaveafgiften på 15 % ved generationsskifte indenfor familien gradvist nedsættes til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020 og frem.

Anvendelse

Reglerne, der er relevante ved overdragelse til den nære familie, herunder børn, børnebørn, forældre samt søskende eller søskendes børn, hvis overdrager ikke selv har børn, kan anvendes ved overdragelse af følgende:

  • kapitalandele i et selskab
  • erhvervsvirksomhed drevet i privat regi
  • ved generationsskifte af dødsboer

Krav til anvendelse

Der er følgende krav til, hvornår den nedsatte bo- og gaveafgift kan anvendes:

  • Overdrager skal have ejet virksomheden mindst et år, inden der sker overdragelse.
  • Hvis overdragelse af kapitalandele: Overdrager eller dennes nærtstående skal have deltaget i ledelsen i mindst et år inden overdragelsen som enten direktør eller bestyrelsesmedlem.
  • Hvis erhvervsvirksomhed drevet i privat regi: Overdrager eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i driften i mindst et år inden overdragelsen med minimum 50 timer pr. måned.
  • Gavemodtager/arving skal eje virksomheden mindst 3 år efter overdragelsen, medmindre der efterfølgende skal ske afgiftsforhøjelse igen.
  • Overdragelsen skal opfylde reglerne for, at der kan ske skattemæssig succession, men det er ikke et krav, at overdragelsen sker med succession. Dette krav indebærer flere yderligere krav, og handler primært om, at overdragelsen kun må ske til personer, som er fuldt ud skattepligtige i Danmark og i virksomheder, som ikke defineres som pengetanksselskaber – altså som reelt ikke er erhvervsvirksomhed.
Download PDF
Til Top

RID Copyright 2016 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP